Antiken i dess storhet

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Svenska 1
 • MVG
 • 14
 • 5351
 • PDF

Antiken i dess storhet

Notater om antiken i dess storhet

Innehåll

Antiken 800 f.Kr.-500 e.Kr 2
Arvet från antikens Grekland 2
Epik 2
Iliaden 4
Hjältetemat centralt 5
Gudarnas inblandning 5
Odysséen 5
Grekisk mytologi, myter och sagor 7
Lyrik 8
Kvinnolivet under antiken 9
Drama 9
Den klassiska berättarmodellen 11
Arvet från Romarnas rike 12
Epik 12
Lyrik 13
Drama 13
Konsten att förföra sin publik 14
Talets delar 14
I den klassiska retoriken delar man upp
ett tal i olika delar, dispositio: 14
Avslutning 14
Textprov från antika texter .15-

Utdrag

Antiken 800 f.Kr.-500 e.Kr.
Antiken är ett samlingsnamn för epo-ken som omfattar Greklands (800- ca 300 f.Kr.) och Roms (-500 e.Kr.) stor-hetstider. Den antika kulturen har lämnat många spår efter sig. Den har format våra estetiska ideal, lyft fram och diskuterat frågor som rör politik och samhällsliv och lagt grunden till det vetenskapliga tänkandet. På om-råde efter område har Antiken lagt grunden till europeisk kultur och väs-terländsk civilisation.

Arvet från antikens Grekland

På 700-talet f.Kr. utvandrade greker i massor som en följd av ett överbefolkat fastland. Människorna bosatte sig på öarna i östra Medelhavet samt i Sydita-lien. Där byggde de upp handelssta-tioner och städer, vilket ledde till att man snart hade kontroll över handeln på Medelhavet. Detta ledde till den grekiska kulturens storhetstid, som än idag sätter spår inom flera områden: litteratur, språk, matematik, konst, id-rott och politik. På område efter områ-de läggs således grunden till europeisk kultur och västerländsk civilisation.

När det gäller det språkliga arvet finns det en mängd ord som härstam-mar från grekiskan: filosofi, biologi, kemi, medicin, musik och grammatik. Ordet gymnasier fanns redan då, men här studerade man inte utan idrottade och ordet ”gymnos” betydde egentli-gen naken. Vilket kommer ifrån att grekerna gymnastiserade utan kläder insmorda i olja.

Under Antiken skapades också våra indelningar för litteratur. Ordet littera betyder bokstav och betydde ur-sprungligen allt som är skrivet. De klassiska huvudgrupperna för littera-tur – epik, lyrik och dramatik uppkom också under den här tiden... Köp tillgång för att läsa mer

Antiken i dess storhet

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra natije bra uppstas troir jaga a
 • 2016-11-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-02-03
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Xdfggvvvhhhhhghhggggg