Massmedia och Demokrati

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (ES) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 1b
 • VG
 • 6
 • 2111
 • PDF

Massmedia och Demokrati

Frågor med kortare svar i två delar: den första delen handlar om massmedier och den andra delen handlar om demokrati. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Notera att källor saknas.

Innehåll

MASSMEDIA:
1. Vilka huvuduppgifter har våra massmedier?
2. Va utmärker masskommunikation?
3. Vad menas med begreppen opinionsbildning, tystnadsspiral respektive allmän opinion?
4. Vad utmärker en opinionsledare?
5. Vilken är skillnaden mellan information och propaganda?
6. Vad menas med produktplacering?
7. Ange några utmärkande drag i massmedediernas sätt att arbeta.
8. Vad utmärker nyhetsförmedlingen från u-länder?
9. Ge exempel på hur ett politiskt parti kan gynnas/missgynnas i massmediernas bevakning.
10. Vad menas med en pseudonyhet respektive infotainment?
11. Ge exempel på den massmediala personfixeringen i politiken.
12. Vad menas med lobbning?
13. Vilket är huvudinnehållet i tf och ygl?
14. Vilka inskränkningar finns i den svenska yttrandefriheten?
15. Vilka etiska regler bör en journalist följa i sitt arbete?
16. Redogör för huvuddragen i den svenska dagspressens utveckling
17. Vilka indelningar av svensk dagspress brukar göras?
18. Vilka är de utmärkande dragen i tidningsläsningen i Sverige?
19. Vilka var orsakerna till den så kallade tidningsdöden?
20. Ange några utmärkande drag i nyhetens väg från händelse till publicering.
21. Vad skiljer den frihetliga idelogin från den så kallade public service-modellen?
22. Redogör för televisionens utveckling i sverige.
23. Radiomarknaden brukar indelas i 3 olika kanaler. Vilka?
24. Ge några exempel på den tekniska revolution som ägt rum inom massmedieområdet genom åren.
25. Ange några faktorer som kan tänkas påverka vilket slags framtida mediesamhälle vi kommer att möta.

DEMOKRATI:
1. Vilka krav måste uppfyllas för ett land ska få kalla sig demokratiskt?
2. Vilken är skillnaden mellan direkt och indirekt demokrati?
3. Hur tillämpas direktdemokrati i schweiz och i Sverige?
4. Beskriv diktaturens kännetecken.
5. Beskriv huvuddragen i konservatismen som idelogi.
6. Beskriv huvuddragen i liberalismens ekonomiska och politiska tankegångar.
7. Beskriv huvuddragen i Marx och Engels idéer
8. Vilken var den principiella skillnaden mellan kommunister och socialdemokrater i början av 1900-talet?
9. Vilka är nazismens idéer?
10. Berätta något om var och en av följande personer: Edmund Burke, Adam Smith, John Stuart Mill, Karl Marx, Friedrich Engels.
11. Vad är grundtanken i feminismen? Ekologismen?
12. Vilka är de borgerliga samt de socialistiska partierna i Sverige?
13. Förklara kort följande ord: Demokrati, pluralism, referendum, folkinitiativ, åsiktsrepresentativitet, korruption, hierarkiskt samhälle, patriarkat, näringsfrihet, proletär, folkrepresentation.

Utdrag

"15. Vilka etiska regler bör en journalist följa i sitt arbete?
* Ge korrekta nyheter - kritisk hållning till källor.
* Döm ingen ohörd - Personer som kritiseras ska få tillfälle att bemöta kritiken.
* Respektera den personliga integriteten - Avstå från nyheter som inkräktar på privatlivet, om inte ett ofrånkomligt allmänintresse kräver det.
* Var försiktig med namn - Noga överväga konsekvenserna av att publicera namn och andra uppgifter som kan identifiera en person. Om inte allmän intresse kräver det.
* Var varsam med bilder - Undvika bilder som kan såra och kränka, får inte heller förfalskas.
* Ge plats åt bemötande - Felaktiga sakuppgifter ska rättas. Snabbast möjligt."... Köp tillgång för att läsa mer

Massmedia och Demokrati

[12]
Användarnas bedömningar
 • 2012-05-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  det är bra analys som jag fick vg med detta arbete. Min lärare tyckte att det är intressant analys
 • 2012-10-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Det var en bra uppsats och jag tycker den här hemsidan är väldigt bra.
 • 2016-05-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt hjälpsam uppsats!
 • 2015-05-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaa braaaaaa