Språklag (2009:600) - Behövs den svenska språklagen? | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • Inget betyg givet
 • 48
 • 22396
 • PDF

Språklag (2009:600) - Behövs den svenska språklagen? | Rapport

En längre rapport som undersöker den svenska språklagens innehåll och innebörd (2009:600), samt för en diskussion kring huruvida den svenska språklagen behövs utifrån den svenska språkpolitikens riktlinjer.

Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställning:
- Behövs den svenska språklagen?

Innehåll

- Sammanfattning 3
- Inledning 4
- Bakgrund 4
- Syfte 4
- Problemformulering 4
- Begrepp 4
- Metod 5
- Litteraturundersökning 5
- Källkritisk diskussion 6
- Tillvägagångssätt 7
- Begränsning 7
- Resultat 8
- Språklagens karaktär 8
- Språklagens sort 8
- Språklagens sanktionsmöjligheter 9
- Kontrollinstanser för efterlevnad av språklagen 9
- Språklagens innehåll 10
- Vilka språklagen gäller för 11
- Språklagens syfte 11
- Språklagens status i förhållande till andra lagar som behandlar samma punkter 14
- Svenskan i Sverige 14
- De nationella minoritetsspråken 18
- Språkanvändningen i offentlig verksamhet 20
- Svenskan i internationella sammanhang 24
- Individens tillgång till språk 27
- Diskussion 30
- Diskussion av undersökning 30
- Inför diskussion 31
- Diskussion: Svenskan i Sverige 32
- Diskussion: De nationella minoritetsspråken 35
- Diskussion: Språkanvändningen i offentlig verksamhet 38
- Diskussion: Svenskan i internationella sammanhang 40
- Diskussion: Individens tillgång till språk 42
- Slutdiskussion: behövs den svenska språklagen? 43
- Referenslista 45
- Bilagor 47
- 1. Språklagen 47

Utdrag

Sammanfattning:

Till följd av mitt språkintresse valde jag att göra en djupdykning i den nytillkomna, första svenska språklagen. Då min kunskap om lagen till en början var bristande, valde jag att arbeta utifrån en frågeställning, lydande behövs den svenska språklagen? För att besvara frågan delade jag upp lagens bestämmelser i olika underkategorier. Dessa bestämmelser redogör jag för i resultatdelen och diskuterar i diskussionsdelen, utifrån huvudfrågeställningen, vilket i slutdiskussionen mynnar i ett för detta arbeta slutgiltigt svar på huruvida den svenska språklagen behövs. I och med arbetets teoretiska karaktär har jag använt mig av den kvalitativa metoden, genom främst skriftkällor samt kompletterat med mejlkontakt med fackkunniga. Merparten av använda källor har högt källvärde genom att de är publikationer från myndigheter, och de potentiellt tvivelaktiga källornas fullgoda källvärde försvaras. Det primära syftet med uppsatsen är att stilla min egen nyfikenhet på språklagen, men den är läsvärd även för andra som delar detta intresse för svensk språkpolitik.

Språklagen är en ram- och skyldighetslag som syftar till att ange svenskans och andra språks ställning och användning i det svenska samhället. Lagen syftar också till att värna svenskan i Sverige gentemot den risk för utkonkurrens vilken engelskans ökade inflytande och domänvinster ger upphov till, främja svenskan i internationella sammanhang, värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt värna den enskildes tillgång till språk. Därutöver syftar lagen även till att lagfästa det allmännas ansvar att utveckla svenskan. Språklagen gäller primärt det allmänna och dess ansvar för i Sverige talade språk, men den gäller således även indirekt dessa språks språkbrukare, alltså Sveriges samtliga medborgare. Till följd av språklagens övergripande bestämmelser har inga... Köp tillgång för att läsa mer

Språklag (2009:600) - Behövs den svenska språklagen? | Rapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2019-05-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jag förstår inte... Vem bemödar sig själv med att skriva över 22 000 ord på ett gymnasiearbete?
 • 2014-05-23
  Ett mycket välskrivet arbete om svenska språklagen och ser inget som kan förbättras. Mycket bra!
 • 2014-11-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket utförligt arbete.