Uppgifter i Personaladministration

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Rättkunskap
 • MVG
 • 49
 • 15407
 • PDF

Uppgifter i Personaladministration

Personal administration.

Uppgift 1 (MVG):

1.
För att vi skall lära känna dig lite bättre och få en samlad bild av målet med dina studier, vill vi nu att du berättar lite om dig själv. Besvara i löpande text följande frågor:
• Vem är du (en kort presentation)?
• Vad har du för intressen?
• Vad är målet med dina studier i stort?
• Vad har du får mål och ambitioner i just denna kurs? Vad siktar du på för betyg?

2. Gå in på arbetsförmedlingens hemsida och leta upp ett jobb i Platsbanken som du skulle tänka dig att söka. Beskriv jobbet kortfattat. Skriv ett enkelt CV om dig själv i.

3. Butiken Sportis, som säljer sportartiklar, ska anställa en ny säljare.
Gör en kravprofil – du får hjälp i kapitel 2 i boken.

4. Nu har Sportis hittat en person, Anna Månsson, som har fått jobbet som säljare. Nu ska hon få ett anställningsavtal. Beskriv kortfattat vad det ska innehålla.

5. Anna ska börja sin anställning och för att hon ska känna sig välkommen och komma in i arbetet på ett snabbt och bra sätt, ska ett introduktionsprogram göras. Gör ett sådant program. Introduktionen ska vara 3 dagar.

6. Det finns två tillfällen då saklig grund för uppsägning anses föreligga. Vilka är dem? Berätta om dem?


Uppgift 2 (MVG):

1. Som du har läst i boken finns det i Sverige en mycket stark tradition att man som arbetstagare ska vara medlem i en facklig organisation. Detta håller på att förändras och alltfler unga människor som får jobb väljer att inte vara med i facket. Vad tror du är skälet till detta?
Om du jobbar, är du med i en facklig organisation? Varför?
Om du ännu inte jobbar, kommer du att gå med i en facklig organisation? Motivera ditt svar.

2. I boken har du läst om Medbestämmandelagen (MBL). Vilka av nedanstående händelser är så viktiga att de bör MBL-förhandlas enligt §11 innan man gör beslut.
• Tillsättning av en personalhandläggare
• Införande av ny telefonväxel
• Ny arbetsorganisation på en verkstadsavdelning
• Färgen på nya kontorsstolar
• Införande av flextid
• Inredning i ny personalmatsal

3. Berätta om Diskrimineringslagen. Vilket syfte har den? Vad menas med diskriminering?

4. Sexuella trakasserier är tyvärr ganska vanliga i arbetslivet nu för tiden. Leta upp en artikel eller rapport som handlar om detta i någon av dagstidningarna eller på en av de fackliga organisationernas hemsida, exempelvis Unionen, LO, eller annan. Gör en kortfattad rapport om det "fall" du har hittat.
Hur tycker du att det skulle kännas att bli utsatt för sexuella trakasserier?
Är det skillnad om det är en chef eller en arbetskamrat som utsätter annan för detta?
Hur tror du arbetsklimatet är på ett företag, där chefen utsätter medarbetare för sexuella trakasserier?

5. Nu ska du jobba med anställningstid och anställningsform. Hur skulle du, om du vore arbetsgivare, anställa följande personer – på viss tid eller tillsvidare?
Företaget behöver nya datasystem och det behövs en person som är IT-proffs under några år för att ta hand om dessa system och systematiskt lära upp andra medarbetare på företaget.
Ett litet snickeri har fått en stor order från IKEA. Snickeriet behöver sex månader för att leverera hela orderna och måste nyanställa.
Olle ska vara barnledig, företaget behöver någon som kan ersätta honom.
Kommunen ska genomföra en stor omorganisation och behöver en hög chef som kan leda det arbetet. Omorganisationen kommer att ta två år och sedan kommer chefen att ingå i den nya verksamheten.
En butik har fått en uppsägning av en av de anställda och måste nu anställa en ny säljare.

6. Har ett företag en bra arbetsmiljö, trivs de anställda på jobbet. Vilka faktorer tror du påverkar de anställdas motivation och arbetsglädje? Vilka faktorer skapar missnöje hos medarbetare?

7. Vilka uppgifter har ett skyddsombud på ett företag?

Uppgift 3 (MVG)

1. En personalavdelning kan delas upp i fyra huvuddelar:
• Ledning/stab
• Utveckling
• Service
• Råd/stöd och uppföljning
Gör en lista på olika arbetsuppgifter som kan ingå i vart och ett av dessa områden.

2. Vilken kompetens bör man ha för att jobba i de olika områdena i fråga 1.

3. Anställda på en personalavdelning måste ha ett etiskt gott förhållningssätt. Ge tre exempel på arbetssituationer som ställer stora krav på personalhandläggarens etik.
Ge tre exempel på arbetssituationer som ställer stora krav på personalhandläggarens etik?

4. Gå in på IKEA:s hemsida och läs om hur det är att jobba på IKEA. Svara på frågorna nedan.
Vilka värderingar står IKEA för?
Hur tycker personalen att det är att jobba på IKEA?
Vilken vision och affärsidé har IKEA?
Vad efterfrågar IKEA hos de medarbetare de anställer?
Vad får du för tankar om företagskulturen inom Ikea?

5. Nämn en för- och en nackdel med följande ledarstilar.
• Auktoritärt ledarskap
• Demokratiskt ledarskap
• Låt-gå-ledarskap
• Situationsanpassat ledarskap
• Humanistiskt ledarskap
Hur tycker du att en ledare ska vara? Vad ska han/hon göra och vilka värderingar ska han/hon stå för?

6. Är det någon skillnad mellan information och kommunikation i ett företag? Motivera!

Uppgift 4 (VG+)

1. Hur viktig är lönen för människor? Många tror att det är lönen som är det viktigaste för en arbetstagare. Enligt de undersökningar som har gjort, stämmer inte detta. Vilka faktorer tror du är viktigare? Rangordna ditt svar och motivera!

2. Sten jobbar som personaladministratör.
På Skatteverkets hemsida kan man se i skattetabellerna att han ska betala 31 % i skatt.
Han har en avtalad fast lön på 30.000 kronor i månaden.
Hur mycket är hans bruttolön för den månaden?
Räkna ut hans nettolön för månaden.
Hur mycket kostar Sten i lönekostnader för arbetsgivaren per månad om du tänker på att sociala kostnader ska betalas på 32 %?
Hur mycket är hans bruttolön för den månaden?

3. Du har fått erbjudande om ett jobb som personalhandläggare som du gärna vill ha. När lönen ska diskuteras erbjuds du en lön utan lönerevision för nästa år.
Vad innebär detta för din del? Skulle du acceptera ett sådant erbjudande? Motivera!
I ditt CV har arbetsgivaren sett att du har 5 års erfarenhet från arbete på en personalavdelning, även om du tog hand om ganska enkla uppgifter. Tror du att detta påverkade att du fick jobbet? Varför?

4. Hemtjänsten i en kommun har 30 % sjukfrånvaro och stor personalomsättning (många slutar och många måste därför nyanställas), något som brukarna (de som får hjälp av hemtjänsten) klagar över. De tycker inte att det är bra att det kommer nytt folk som de inte känner igen, utan de önskar att kontinuerligt få hjälp av samma person.
Kommunens mål är att få ner sjukfrånvaron till 15 % och att personalen stannar längre. De vill därför att personalen går en utbildning i ergonomi, arbetsmetodik (olika sätt att arbeta) och teambuilding.
Använd ”Ballongmodellen” och skriv plus ovanför strecket och minus under.
Tycker du att kommunen ska satsa pengar på utbildningen? Tjänar de på att göra det på lång sikt?
Det är svårt att redovisa teckningen med ballongerna i ditt svar. Skriv därför en lista med plus och minus i stället.

5. Sista frågan handlar om framtiden.
Oavsett vad människor tycker om det sker en ständig förändring i världen runt omkring. Förändring är en naturligt och nödvändigt tillstånd.
Är det ett problem eller möjlighet att det finns människor som inte vill följa med i utvecklingen i vårt samhälle? Vad tycker du?
Hur kan människor känna sig som inte följer med i samhällsutvecklingen?
Är det ett problem eller möjlighet att det finns människor som inte vill följa med i utvecklingen i vårt samhälle? Vad tycker du?

Lärarens kommentar

Efter examination slut betyg VG i kursen 2011-09-06

Elevens kommentar

De har känts jätte bra att få läsa denna kursen. De har gått bättre än jag trott. Har inte studerat någon kurs på länge. Jag har tyckt de varit kul och intressant. Hoppas på att kunna hitta fler kurser att gå framöver. Tycker de har fungerat bra med att studera hemma, har tyckt de varit mycket givande.

Studienets kommentar

Kommentarer är bifogat i uppsatsen.

Uppgifter i Personaladministration

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2012-02-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Genomgående bra svar. kanske lite mer konsekvenser i en del av frågorna vore bra
 • 2012-02-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Kunde utveckla vissa delar lite bättre, men helheten är bra med relevant fakta.
 • 2019-07-01
  Skriven av Studerande på Termin 3
  Bra
 • 2016-10-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra. sista del. källor saknas.