Andraspråksundervisning | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Humanistiska programmet (HU) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • A
  • 24
  • 8063
  • PDF

Gymnasiearbetet: Andraspråksundervisning | Gymnasiearbete

Ett utförligt, omfattande och välskrivet gymnasiearbete om andraspråksundervisning i svenska. Fokus ligger främst på inlärningen hos barn och ungdomar, där eleven bland annat redogör för teorier kring språkinlärning, hur andraspråksundervisningen i Sverige förändrats över åren, Krashens språkteori om den språkliga monitorn, grammatikundervisning samt språklig input och psykosociala faktorer som påverkar andraspråksinlärning.

Innehåll

SVENSK ANDRASPRÅKSUNDERVISNING
- 1. Syfte
- 2. Material
- 3. Metod och disposition
- 4. Bakgrund
- 4.1 Språkinlärning
- 4.2 Andraspråksundervisningen i Sverige
- 5. Den språkliga monitorn
- 6. Grammatik
- 7. Input och språklig stimulans
- 8. Psyko-sociala faktorer
- 9. Didaktiska problem
- 9.1 Lärarattityd till muntliga språkfel
- 9.2 Svenskans ordföljd
- Källförteckning

Utdrag

1. Syfte
Jag har valt att skriva om svensk andraspråksundervisning i allmänhet, och den med inriktning på barn och ungdomar i synnerhet. Detta för att som framtida gymnasielärare i språk ha en grundläggande förståelse av de aktuella processer som styr, och de problem som påverkar, barns och ungdomars språkinlärning. Genom att intervjua aktiva Sv2 lärare hoppas jag få en inblick i de specifika förutsättningar som finns på gymnasieskolan, och också ställa de teoretiska resonemang man hittar i böcker och forskningsrapporter mot den erfarenhet som innehas av de som arbetar med dessa frågor på fältet.

---

3. Metod och disposition
Min uppsats har, som framgår ovan, alltså tre huvudtyper av källor. Dessa typer av material behandlar liknande frågor, men representerar olika perspektiv och presenterar därför inte sällan motstridiga, eller åtminstone olika, uppfattningar om centrala delar av ämnet. Därför har jag valt att frångå den gängse dispositionstypen där författaren först presenterar en... Köp tillgång för att läsa mer

Andraspråksundervisning | Gymnasiearbete

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Andraspråksundervisning | Gymnasiearbete.