Aspergers syndrom | Specialskola eller standardskola? | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • Godkänt
  • 15
  • 3857
  • PDF

Gymnasiearbetet: Aspergers syndrom | Specialskola eller standardskola? | Gymnasiearbete

Det här är ett gymnasiearbete som handlar om hur personer med Aspergers syndrom har det i skolan och vilka skillnader som finns mellan en standardskola och en specialskola när det gäller pedagogik för personer med Aspergers syndrom. För att svara på frågorna i arbetet har eleven läst relevanta artiklar och uppsatser samt intervjuat en specialpedagog och en gymnasieelev med Aspergers syndrom.

Arbetet utgår från följande frågeställningar:

- Finns det skillnader i hur en specialskola inriktad på Asperger syndrom och en standardskola som arbetar med elever som har Aspergers syndrom?
- Vad kan konsekvenserna bli av att inte få den hjälp som behövs för att klara studierna om man har Apergers syndrom?

Innehåll

1. Inledning 4
2. Syfte och frågeställningar 4
3. Metod och material 5
4. Bakgrund 6
5. Resultat 9
5.1 Att gå i en standardskola med Asperger syndrom 9
5.2 Pedagogik i en specialskola för Aspergers Syndrom 9
6. Slutsatser och diskussion 11
Källförteckning 13
Litteraturförteckning 13
Muntliga källor 14
Intervju frågor 15

Utdrag

1. Inledning
Vi lever i ett samhälle där vi bedömer våra individer ganska fort utifrån kön, etnicitet, beteende, klädstil eller diagnos. Oftast grundas våra åsikter på hur en individ klär sig, hur de beter dig eller blir placerade i ett fack om du har en diagnos. Nu på senare tid har Asperger syndrom upplysts på sociala media och debatter kring autism och pedagogers undervisning. Att undervisa ungdomar är inte lätt i dagens samhälle där många tar läraren för givet och allt annat än lärare är viktigare. Men att undervisa personer med asperger är också en utmaning som kräver hög kompetens.
I uppsatsen kommer AS användas mycket istället för Aspergers syndrom.

2. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en Aspergerskola till skillnad från en standard skola arbetar med personer som har fått diagnosen Asperger syndrom och se på vad konsekvenserna kan bli om individen inte får den hjälp och det stöd som behövs.
---
4. Bakgrund
Det har många gånger skrivits om barn och ungdomars annorlunda beteende men det har endast ansetts vara stora myter eller endast påverkats av individens miljö.

Det var år 1944 som barnläkaren Hans Asperger från Österike publicerade en artikel på tyska om barn och ungdomar som bröt mot sociala normer, dominerande pojkar, och deras beteende. Det som lyftes fram i Hans Aspergers artikel var ungdomars förmåga kring saker som var över det normala, deras ordförråd med en mycket god grammatik, naivitet och specialintressen.

Det tog nästan 40 år för mänskligheten att beakta Hans Aspergers yttrande. Men när det beaktades skapade det stor uppmärksamhet som verkligen togs på allvar när Lorna Wing som studerade barn och...
---
5. Resultat
5.1 Att gå i en standardskola med Asperger syndrom
I läroplanen står det att ”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lpo 94 s 4). Därför finns det olika resurser i skolan som skall hjälpas åt för att eleven skall lyckas trots sin funktionedsättning.
En person med Aspergers syndrom har olika grader och beroende på vilken grad och typ av asperger syndrom eleven har avgör det skolgången om individen kan gå på en standard skola eller gå på en specifik skola för personer med AS. En del elever behöver struktur och mycket personligt stöd och andra behöver anpassningar och uppföljningar.
I intervjun med Lillemor Kihlstrand så påpekar Kihlstrand att varje elev är unik och har sitt sätt att utföra sin skolgång. Kihlstrand berättade om en verklighetsbasserad händelse som hände för några år sedan... Köp tillgång för att läsa mer

Aspergers syndrom | Specialskola eller standardskola? | Gymnasiearbete

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Aspergers syndrom | Specialskola eller standardskola? | Gymnasiearbete.