Barn och ungas hälsa | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 1
  • Annat
  • C
  • 6
  • 1339
  • PDF

Barn och ungas hälsa | Frågor och svar

Frågor och svar i Vård och omsorg 1, som handlar om barns och ungas hälsa. Hälsosam miljö, olika typer av välbefinnande, barnens sociala miljö och andra faktorer redogörs kort för här.

Innehåll

1- När är god hälsa och hälsosam miljö särskilt viktigt? Och varför?
2- Hur stärks konditionen? Vad utvecklas då?
3- Hur uppnås emotionellt, psykiskt och socialt välbefinnande?
4- Nämn 5 st. friskfaktorer som stärker psykisk hälsa. Förklara/motivera varför ni valde dem.
5- Varför är det viktigt med trygg anknytning till sina föräldrar?
6- Vad innebär trygg anknytning?
7- Vad innebär otrygg anknytning?
8- Vad innebär otrygg anknytning för barnet?
9- Vad innebär kärnfamilj, styvfamilj och regnbågsfamilj?
10-Vilka konsekvenser får det för barnet om vi inte sätter gränser?
11- Varför är det viktigt med en strukturerad tillvaro för barnet?
12- Vilka symtom ökar bland barn?
13- Vad oroar sig flickor för I de tidiga tonåren?
14- Vad oroar sig pojkar för?
15- När uppträder psykomatiska symtom?
16- Namn 5 faktorer som ökar risken för psykisk ohälsa?
17- I en studie för barn och ungdomar bland elever I årskurs 9, framkom olika orsaker till vantrivsel. Vilka var det?
18- Vilka skyddsfaktorer nämner boken?
19- Vad händer I kroppen när vi skapar tillfällen för fysisk aktivitet?
20- Hur länge ska ett barn röra sig för att utvecklas och må bra?
21-Vad ger en bra vardagsmotion?
22- Vilka krav ställs på skolmat I den nya skollagen?
23-Vad sker för barnen so inte äter av skolans kost?
24- Hur många barn drabbas av övervikt idag?
25- Varför ökar sömnsvårigheter hos barn och ungdomar?
26- Vad bidrar bristande sömn till för barnet?
27- Hur ska arbetssättet vara?
28- När genomförs Hälsoundersökningar?
29- Vad ingår I en hälsoprofil?
30- Varför är det viktigt att barn som är I behov av stöd ska få det I ett tidigt skede?
31- Vilka sociala insatser kan barn få utanför skolan?
32- Vilka kan orsakerna vara till “gömda flyktingbarn”?
33- Hur lever barnen?
34- Vad beslutade regeringen 2010 om “gömda flyktingbarn”?

Utdrag

27- Hur ska arbetssättet vara?

1. Främja hälsa och förebygga ohälsa.
2. Vara grupporienterat.
3. Vara involverat I lärandet.
4. Utövas I elevernas miljöer.
5. Ge läraren handledning.
6. Skapa stödjande lärmiljö.
7. Sätta fokus är på den lärande miljön... Köp tillgång för att läsa mer

Barn och ungas hälsa | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.