Barnkonventionen och förskolans läroplan | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • Godkänt
  • 24
  • 5956
  • PDF

Barnkonventionen och förskolans läroplan | Undersökning

1.3. Syfte & Frågeställning

Syftet med arbetet är att undersöka förskollärarnas syn på barns delaktighet och inflyttande, samt hur mycket inflyttande och delaktighet förskolebarn får i sin vardag i förskolans verksamhet. Arbetets frågeställningar bygger på barnrättsperspektiv, utifrån Barnkonventionens artikel 12 tillsammans med förskolans läroplan Fplö 98:10.

Hur uppfattar förskollärarna
- Att alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter?
- Att det står i Fplö ”att förskolan ska sträva efter att varje enskild barn ska kunna utveckla sin förmåga att utrycka sina åsikter och tankar?

Innehåll

Sammanfattning
Abstract
Innehåll
1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Begreppsdefinition
1.3. Syfte & Frågeställning
2. Metod och Material
2.1 Kvalitativ och Kvantitativ undersökning
2.2. Observation
2.3. Intervju
2.4. Litteratur
2.5. Urval
4. Resultat
4.1. Vad är lärarnas syn på inflytande och delaktighet
4.2. Miljön och inflyttande
4.3. Synliggörande av läroplanen
5. Analys
6. Diskussion
6.1. Metoddiskussion
6.2. Resultats diskussion
7. Referenser
8. Bilagor

Utdrag

Sammanfattning

Vad är förskolelärarnas syn på inflytande och delaktighet samt hur mycket inflytande får förskolebarn i sin verksamhet. Genom observationer på två olika förskolor samt intervjuer med totalt fyra pedagoger besvarades frågorna vad är pedagogernas syn på inflytande, hur följs barnkonventionen och Fplö 98:10 i praktiken och miljöns påverkan på barnens inflytande. Begreppet delaktighet var inte relevant i verksamheterna och synen på inflytande ur ett barnperspektiv. Äldre barnen fick större inflytande och miljön påverkade hade stor roll. Barn på förskolan med mindre resurser hade mindre inflytande än barn på förskolan med bra resurser.

1. Inledning:

På Förskolans läroplan står det att “I Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö” Får barn demokratiska inflytande på riktigt i deras verksamhet och vad är pedagogernas syn på det?
Alla förskolors verksamhet styrs av styrdokumentet, i egenskap av Lpfö 98 rev.2010, (skolverket, 2010). Läroplanen för förskolan har två uppdrag, då det ena uppbragte handlar om det demokratin i förskolan. Alla pedagoger som jobbar på förskolan har skyldigheten att föra vidare till barnen om individernas interagerat, om alla människors lika värde och respekten för att inte kränkta. Och den andra handlar om att leka för att främja barnens hälsa.
Demokrati är en bredd begrepp som innefattar mycket, på förskolan kan demokrati handla om allt från sampel, respektera olikheter till rätten att lek, detta tar även Westlund upp sin studie om Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande: en demokratididaktisk, 2011. Fokuset ligger på den reella påverkan av inflytande och delaktighet som barnen får i denna studien
FN:s konvektionen om barns rättigheter betonar att alla barn ska komma till tal och få möjligheten att påverka i de som sammanhang de är i och deras bästa ska tillgodoses, artikel 3 och 12 (Nätverket för barnkonventionen, 2017). Det finns ingen minimiålder för att barn ska kunna utrycka sina åsikter och det ska respekteras. Att barn ska få vara delaktig och ha inflytande i förskolans är det självklart och det står tydligt i barnkonventionen och Fplö 98:10. Under fyra besök på Staffansgården och Södragården observerades hur mycket inflytande barn får i sin verksamhet och det gjorde totalt fyra intervjuer med fyra pedagoger om vad deras syn på inflytande är. Det fick resultat om vilka barn som har mest inflyttade i förskolans och att förskoleläraren behöver lite mer utbildning i Fplö 98:10... Köp tillgång för att läsa mer

Barnkonventionen och förskolans läroplan | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.