Blandade uppgifter i Kemi 1 | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Kemi 1
  • C
  • 5
  • 1082
  • PDF

Blandade uppgifter i Kemi 1 | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor med blandade uppgifter om:
Organiska ämnen och kolföreningar
Kemiska beräkningar
Syror och baser

Innehåll

1. Beräkna med korrekt enhet:
a) Formelmassan för NaBr.
b) Molmassan för Al2(SO4)3.

2. a) Vilken typ av bindning uppkommer när alkoholer löses i vatten? Motivera ditt svar.
b) Vilken av alkoholerna 1,4-butandiol eller 1-butanol kan man förvänta sig är mest löslig i
vatten? Motivera ditt svar.
c) Vilket ämne bildas vid oxidation av 1-butanol? Ange namn och strukturformel.

3.) Man löser 42,5 g kalciumklorid i vatten och späder till volymen 200 ml. Beräkna
koncentrationen av kloridjoner i lösningen. Redovisa dina beräkningar.

4.) Hur mycket kol måste man tillsätta för att tillverka rent järn ur 20,0 ton järnoxid (Fe2O3)?
Det bildas också kolmonoxid. Redovisa dina beräkningar.

5.) Förklara hur du skulle göra för att bereda 2,0 dm3 natriumhydroxidlösning med
koncentrationen 0,25 mol/dm3. Redovisa dina beräkningar!

6.) Beräkna pH i:
a) en lösning som har [H+]=0,100 mol/dm3.
b) en natriumhydroxidlösning med koncentrationen 0,010 mol/dm3.
Redovisa dina beräkningar.

7.) Du vill framställa metylpropanoat.
a) Vilka ämnen skall du utgå ifrån?
b) Till vilken ämnesklass hör reaktionsprodukten?
c) Skriv reaktionsformel med strukturformler.

8.) 100 cm3 0,20 mol/dm3 svavelsyra skall neutraliseras genom tillsats av natriumhydroxid.
a) Skriv reaktionsformeln för neutralisationen.
b) Beräkna massan natriumhydroxid som behövs.
Redovisa dina beräkningar.

9.) Plasten PVC har en sammansättning som motsvarar formeln C2H3Cl. Då PVC förbränns i
luft bildas koldioxid, vattenånga och väteklorid.
a) Ställ upp en balanserad reaktionsformel för förbränningen.
b) Man förbränner 0,80 kg PVC. Vilken massa har den bildade vätekloriden?

Utdrag

1. Beräkna med korrekt enhet:
a) Formelmassan för NaBr.
Formelmassa för NaBr :
Na(atommassa) + Br(atommassa) = 23,0 + 79,90 =102,9 u

b) Molmassan för Al2(SO4)3.
Molmassa (Beteckningen; M, Enheten; 1g/mol)
för Al2(SO4)3:
(27,0*2) + (32,1 + (16,0*4 )) * 3 = 342,3 g/mol

2. a) Vilken typ av bindning uppkommer när alkoholer löses i vatten? Motivera ditt svar.

Alkoholernas funktionella grupp, OH-grupen, liknar vattenmolekylen, varav alkoholernas vattenlöslighet. När alkoholer löses i vatten uppkommer vätebindningar mellan hydroxigrupper och vattenmolekyler. OH-gruppens betydelse för lösligheten minskar dock ju längre kolvätekedjan är, då alkoholen liknar i det fallet mer en alkan och blir istället fettlöslig.

b) Vilken av alkoholerna 1,4-butandiol eller 1-butanol kan man förvänta sig är mest löslig i vatten? Motivera ditt svar.

l det rationella namnet, 1-4 butandiol, anger “di” att det finns två hydroxigrupper och siffrorna 1,4 visar var OH-grupperna sitter i molekylen. Medan 1-butanol endast har en OH-grupp. Detta innebär att det bildas fler vätebindningar hos 1,4 butandiol, som gör den mer löslig i vatten.

c) Vilket ämne bildas vid oxidation av 1-butanol? Ange namn och strukturformel.

Ämnet som bildas då 1-butanol oxideras är; Butanal.
Kemisk formel: C4H8O
Strukturformel:... Köp tillgång för att läsa mer

Blandade uppgifter i Kemi 1 | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.