Differentiell psykologi | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Psykologi 2b
  • Inget betyg givet
  • 8
  • 2844
  • PDF

Differentiell psykologi | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor om differentiell psykologi. Eleven beskriver en rad begrepp och svarar på flera frågor om ämnet.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

1,​ ​Vad​ ​är,​ ​och​ ​vad​ ​är​ ​syftet​ ​med​ ​följande:​ ​​att göra urval, att göra anlagsprövningar, samt att ställa diagnoser och prognoser.

2,​ ​Ge​ ​exempel​ ​på​ ​hur​ ​och​ ​arv​ ​och​ ​miljö​ ​samverkar​ ​på​ ​oss​ ​människor.

3,​ ​Arv​ ​och​ ​miljö​ ​samverkar​ ​när​ ​det​ ​gäller​ ​uppfostran.​ ​Vad​ ​visade​ ​studierna​ ​om enäggstvillingarna?

4,​ ​Definiera​ ​IK.

5,​ ​Nämn​ ​några​ ​olika​ ​variabler​ ​som​ ​ingår​ ​i​ ​ett​ ​IK-test.​ ​Hur​ ​kan​ ​en​ ​utbildning​ ​påverka​ ​så att​ ​vi​ ​presterar​ ​bättre​ ​på​ ​ett​ ​IK-test?

6,​ ​Vad​ ​är​ ​genomsnittsvärdet​ ​på​ ​ett​ ​IK-test?

7,​ ​Psykologiska​ ​undersökningsmetoder​ ​är​ ​​introspektion, experiment, observation, andras bedömning, intervju, enkät​​ och​ ​​test.​​ Förklara​ ​dessa.

8,​ ​Vad​ ​är​ ​skillnaden​ ​mellan​ ​ett​ ​föremågetest​ ​och​ ​ett​ ​personlighetstest?​ ​Nämn​ ​även​ ​i vilka​ ​sammanhang​ ​respektive​ ​test​ ​kan​ ​användas.

9,​ ​Vad​ ​är​ ​en​ ​normalfördelningskurva?

10,​ ​Hur​ ​mäts​ ​intelligens?

11,​ ​När​ ​man​ ​konstruerar​ ​ett​ ​test​ ​så​ ​utprovas​ ​det​ ​på​ ​en​ ​normgrupp,​ ​dvs.​ ​testet normeras.​ ​Vad​ ​innebär​ ​detta?​ ​Vad​ ​menas​ ​med​ ​begreppet​ ​validitet​ ​och​ ​reliabilitet?

12,​ ​När​ ​används​ ​helst​ ​individualtest​ ​respektive​ ​grupptest?

13,​ ​Vad​ ​är​ ​skillnaden​ ​mellan​ ​ett​ ​test​ ​och​ ​en​ ​skattning?​ ​Vilka​ ​problem​ ​kan​ ​uppstå​ ​när det​ ​gäller​ ​objektivitet​ ​om​ ​man​ ​gör​ ​en​ ​skattning​ ​eller​ ​ett​ ​test?​ ​Nämn​ ​några​ ​faktorer​ ​som kan​ ​påverka​ ​i​ ​respektive​ ​situation.

14,​ ​Ge​ ​exempel​ ​på​ ​personlighetsdrag​ ​som​ ​är​ ​medfödda​ ​respektive​ ​förvärvade.

15,​ ​På​ ​sidan​ ​266​ ​i​ ​kompendiet​ ​talas​ ​det​ ​om​ ​flodbåtsbarnen,​ ​och​ ​socioekonomiska skillnader​ ​mellan​ ​olika​ ​grupper.​ ​Vad​ ​är​ ​slutsatsen​ ​i​ ​dessa​ ​resonemang?

16,​ ​Den​ ​danska​ ​psykiatern​ ​Oluf​ ​Martensen-Larsen​ ​menar​ ​att​ ​syskonplaceringen​ ​har betydelse​ ​för​ ​barns​ ​sociala​ ​beteende.​ ​Vilka​ ​mönster​ ​tycker​ ​han​ ​är​ ​vanligt?

17,​ ​Optimism​ ​och​ ​pessimism​ ​är​ ​två​ ​stycken​ ​personlighetsdrag​ ​som​ ​djupt​ ​påverkar oss,​ ​ge​ ​exempel​ ​på​ ​detta.​ ​​Förklara​ ​följande​ ​variabler,​ ​​extern/intern​ variabel, stabil/instabil variabel,​ global/lokal​ variabel.

18,​ ​Gustav​ ​Jonsson​ ​gjorde​ ​i​ ​mitten​ ​på​ ​1950-talet​ ​en​ ​undersökning​ ​om​ ​det​ ​sociala arvet.​ ​Redovisa​ ​några​ ​slutsatser​ ​som​ ​han​ ​kom​ ​fram​ ​till.

19,​ ​När​ ​man​ ​gör​ ​personbedömningar​ ​är​ ​det​ ​några​ ​felkällor​ ​som​ ​kan​ ​dyka​ ​upp​ ​och​ ​som man​ ​bar​ ​ta​ ​speciell​ ​hänsyn​ ​till.

20,​ ​Vad​ ​är​ ​en​ ​fördom​ ​och​ ​vilken​ ​betydelse​ ​kan​ ​fördomar​ ​ha​ ​vid​ ​personbedömningar? Vad​ ​är​ ​en​ ​positiv​ ​fördom?

21, Vad menas med intergruppskillnader? Ge några exempel från kompendiet

Utdrag

11,​ ​När​ ​man​ ​konstruerar​ ​ett​ ​test​ ​så​ ​utprovas​ ​det​ ​på​ ​en​ ​normgrupp,​ ​dvs.​ ​testet normeras.​ ​Vad​ ​innebär​ ​detta?​ ​Vad​ ​menas​ ​med​ ​begreppet​ ​validitet​ ​och​ ​reliabilitet? Man​ ​provar​ ​testet​ ​på​ ​en​ ​utvald​ ​grupp​ ​som​ ​representerar​ ​dem​ ​som​ ​testet​ ​är​ ​till​ ​för. Validitet:​ ​​Målsättning​ ​att​ ​verkligen​ ​mäta​ ​det​ ​man​ ​avser​ ​att​ ​mäta. Reliabilitet:​ ​​Målsättning​ ​att​ ​motverka​ ​slumpens... Köp tillgång för att läsa mer

Differentiell psykologi | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Differentiell psykologi | Instuderingsfrågor.