Diplomati, politik och makt | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Internationella relationer
  • A
  • 13
  • 4255
  • PDF

Diplomati, politik och makt | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete där eleven tar upp följande ämnen:

• Diplomati – Hur fungerar den och vilken roll har den globalt?

• Asiens framtida inflytande i världen

• FN – Fördelar, nackdelar samt potentiella förbättringar

• Mäktiga stater

Innehåll

1 Diplomati – Hur fungerar den och vilken roll har den globalt?
Hur diplomati mellan stater fungerar samt vilken roll diplomatin har i det globala statssystemet.
1.1 Ambassader och konsulat
1.2 Diplomaterna

2 Asiens framtida inflytande i världen
Redogörelse för vilken global betydelse jag tror att Asien kommer att ha i framtiden, utifrån begreppen multipolär, bipolär och unipolär.

3 FN – Fördelar, nackdelar samt potentiella förbättringar
3.1 Positiva faktorer
3.2 Negativa faktorer med förslag på förbättringar
Redogörelse för vad jag anser vara bra och dåligt inom FN, vad som kan göras bättre samt vad som är viktigt idag.

4 Mäktiga stater
4.1 Tyskland – Militär makt, ekonomisk makt och legitimitet
4.2 Schweiz – Ekonomisk makt och legitimitet
4.3 Uruguay – Legitimitet
Exemplifiering på tre mäktiga stater, ur olika maktsynvinklar.

5 Källförteckning

Utdrag

1 Diplomati – Hur fungerar den och vilken roll har den globalt?
Diplomati är en utrikespolitisk och mellanstatlig verksamhet kring förhandlingar och internationella relationer mellan diplomater, d.v.s. företrädare för olika stater. Ordet härstammar från franskans diplomatie och betyder ”läran om staters förbindelser”. Diplomatins roll i det globala statssystemet är att förebygga internationella konflikter, samt att lösa dessa på fredlig väg. Genom insamling och analys utav information angående en stats utrikespolitiska antaganden, tjänar diplomatin till att presentera handlingsalternativ och konsekvensprognoser för den inhemska regeringen. Informationsinsamlingen sker via utsända diplomater på ambassader och konsulat i utlandet. Beslutsfattandet sker sedermera på hemmaplan. Ett lands aktioner och ställningstaganden sprids vidare till andra staters regeringar och internationella organisationer via diplomatiska forum som FN och EU. Diplomatins tre nyckelord har i århundraden varit: observation, rapportering och förhandling. Möjligheten till förhandling mellan stater, antingen direkt eller via mellanstatliga organ, är diplomatins viktigaste verktyg. Stater kan tillsammans vinna strategiska fördelar eller finna ömsesidigt godtagbara lösningar på gemensamma utmaningar. De internationella avtal vi idag ser gällande frågor som världsfred, handel, krig, ekonomi, kultur, miljö, och de mänskliga rättigheterna har nästan alla förhandlats fram av diplomater – för att sedan godkännas av inhemska politiker. Diplomati är således ett arbete baserat på dialoger och överenskommelser och kan därför bara vara framgångsrik om den är pålitlig. Därför är diplomatin sekretessbelagd.

1.1 Ambassader och konsulat
De två orden i rubriken ovan är exempel på byggnader vars uppgift är att representera sin hemstat i utlandet. I dessa byggnader arbetar utsända diplomater. En ambassad är högkvarteret för statens representation i värdlandet och står således i högre rang än ett konsulat. En stat öppnar ambassader och konsulat i de länder som staten önskar diplomatiska förbindelser med. Större stater med flera utrikespolitiska förbindelser har ofta flertalet ambassader och konsulat ute i världen. Sverige har 98 utlandsmyndigheter (ambassader, konsulat och delegationer inräknat) att jämföra med USA:s 294 stycken.2 3 Ambassader och konsulat är okränkbar mark då de i mångt och mycket ses som delar utav landet de tillhör. De påverkas därför inte av värdlandets lagstiftning. USA:s ambassad i Stockholm är exempelvis lika amerikansk mark som Wall Street är. Således är det strikt förbjudet att militärt eller polisiärt äntra en stats ambassad, precis som det är förbjudet att invadera en stat militärt. Detta medför ibland märkliga situationer. Edward Snowden, känd som läckan bakom WikiLeaks avslöjande om NSA:s data och... Köp tillgång för att läsa mer

Diplomati, politik och makt | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.