Djurparkers arbete med biologisk mångfald | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 2
  • Inget betyg givet
  • 17
  • 6125
  • PDF

Djurparkers arbete med biologisk mångfald | Rapport

En rapport skriven enligt gymnasiearbetsmallen som undersöker djurparkers arbete med bevarandet av biologisk mångfald, i specialkursen Bevarandebiologi 2. Syftet med rapporten är att undersöka hur djurparker arbetar för att bevara biologisk mångfald samt hur djurparkernas tillgång till yta påverkar detta. Edinburgh Zoo och Highland Wildlife Park i Skottland samt Nordens Ark nära Göteborg undersöks och eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

• Är djurparker viktiga för bevarande av biologisk mångfald?
• Hur påverkar tillgången på yta de olika parkerna med avseende på hägndesign, parklayout och bevarandearbete?
• Hur arbetar de olika parkerna med att sprida information och utbilda allmänheten?

Innehåll

Abstract

1. Inledning
1.1 Syfte
1.2 Frågeställningar
2. Bakgrund
2.1 Djurparkers bevarandearbete
2.2 Bevarandeavel
2.3 Genetiska aspekter vid bevarandeavel
2.3.1 Värdet av genetisk variation
2.3.2 Selektion
2.3.3 Genetisk drift
2.3.4 Inavel
2.3.5 Utavel
2.4 Djurparkernas avelsprogram
2.4.1 Avelsprogrammens mål och syfte
2.4.2 Organisation inom EAZA
2.4.3 Artkoordinatorns roll inom avelsprogrammen
2.5 Ex situ bevarande
2.6 In situ bevarande
3. Metod
3.1 Metod och material
3.2 Metodkritik
3.3 Källkritik
4. Resultat
4.1 Är djurparker viktiga för bevarande av biologisk mångfald?
4.2 Hur påverkar tillgången på yta de olika parkerna med avseende på hägndesign, parklayout och bevarandearbete?
4.2.1 Hägndesign
4.2.2 Parklayout
4.2.3 Bevarandearbete
4.3 Hur arbetar de olika parkerna med att sprida information och utbilda allmänheten på plats?
5. Slutsatser och diskussion
5.1 Tillgång på yta
5.2 Informationsspridning på plats
5.3 Är djurparker viktiga?
Källförteckning

Utdrag

För att svara på frågeställningarna i rapporten gjordes det litteraturstudier på Internet, studiebesök på Highland Wildlife Park och Edinburgh Zoo samt observationer på Nordens Ark. Utskrifter av Powerpoint-presentationer från föreläsningar på Nordens Ark användes mycket som material till både bakgrund och resultat i rapporten. Som material användes även foton tagna på de olika parkerna. Litteraturstudierna på Internet gjordes främst på de olika parkernas hemsidor, men även andra källor användes.

Studiebesöket på Highland Wildlife Park gjordes 5 maj 2015. I besöket ingick en guidad tur av parkens utbildningsansvarige, Jasper Hughes, som efter turen svarade på frågor om parken. Turen genomfördes delvis i bil genom den delen av parken som var byggd för bilar, för att sedan fortsätta till fots vid några utvalda hägn och till slut avslutas med frågestund där Jasper svarade på frågor. Studiebesöket på Edinburgh Zoo gjordes 7 maj 2015, och även i detta besök ingick en guidad tur. Guiden Marianne tog oss runt i parken till fots i två timmar. Efter den guidade turen gjordes egna observationer runtom i parken.

Observationer på Nordens Ark har gjorts vid upprepade tillfällen under tre års tid, dock inte med det specifika syftet att besvara denna rapports frågeställningar. Jag anser mig dock ha tillräckligt mycket erfarenhet av parken för att kunna uttala mig om hur den är uppbyggd och hur man som besökare uppfattar den... Köp tillgång för att läsa mer

Djurparkers arbete med biologisk mångfald | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.