Empirism och etik | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Filosofi 1
 • A
 • 9
 • 5143
 • PDF

Empirism och etik | Diskuterande text

En diskuterande text i filosofi, där eleven resonerar kring ett antal frågor som rör empirism som kunskapsväg och tillämpningen av olika etiska modeller. Fokus ligger bland annat på Lockes teorier kring empiri, primära och sekundära egenskaper, Berkeleys teorier kring egenskaper, pliktetik, effektetik och etiska val. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Fråga 1: Du beskiver vad som är empirismens främsta kunskapsväg och hur Locke motiverar detta. Du tar också upp vilka problem man kan stöta på om man enbart har detta som kunskapsväg. Du förklarar vad Locke menar med primära resp. sekundära egenskaper och varför han gör denna indelning. Du kommer vidare in lite på hur man kan man avgöra vad som är primära resp. sekundära egenskaper. Till sist för du ett resonemang om Berkeleys filosofiska tankar. Bra gjort!

Fråga 2:Du tillämpar pliktetik och effektetik på problemet ovan och resonerar kring olika lösningförslag. Du kommer in på fördelar och nackdelar med respektive modell och vilka svårigheter som kan uppstå om man strävar efter att resonera konsekvent pliktetiskt resp. effektetiskt. Bra gjort

Hela uppdraget: Du redogör utförligt och med välgrundade omdömen de områden som tas upp i det här uppdraget. Du gör också välgrundade jämförelser och använder med säkerhet några relevanta filosofiska begrepp och teorier. Bra gjort!

Innehåll

EMPIRISM OCH ETISKA MODELLER

1: Kunskapsvägar - empirism

a) Vilken är empirismens främsta kunskapsväg? Hur motiveras detta av t.ex. Locke? Vilka problem kan man stöta på om man enbart har detta som kunskapsväg? Locke talar om primära resp. sekundära egenskaper. Vad är det? Varför gör han denna indelning? Ge exempel på primära resp. sekundära egenskaper i denna mening! (E-nivå)

b) Hur kan man avgöra vad som är primära resp. sekundära egenskaper? Kan primära egenskaper direkt utgöra grundenför egenskaper inom det estetiska området – skönhetsvärden?Varför? Varför inte? Tänk på det matematiska förhållande som kallas gyllene snittet! (D-C-nivå)

c) Berkeley menar att det bara finns ett slags egenskaper. Vilka? Hur förklarar han att något finns kvar även om faktiskt glömt bort det bort det? Om du t.ex. har glömt bort vad du lade på vinden och hittar det fem år senare – hur kan det finnas kvar om du inte haft det i ditt medvetande hela tiden, enligt Berkeley? Vad kan vara problematiskt med en sådan förklaring idag? Går denna teori att bekräfta? Varför? Varför inte? (B-A-nivå)

2: Essäfråga om olika etiska modeller

Tillämpa pliktetik och effektetik på följande problem och resonera kring lösningförslag på det utifrån dessa modeller:

"En nära arbetslös vän har rånat en bank – för att få pengar till en operation för en nära anhörig – gjort i ren desperation. Du vet inte om du skall anmäla henne till polisen eller ej. För att lösa problemet tänker du försöka resonera kring det hela för att på så vis i första omgången finna olika alternativ att väga mot varandra för att till slut komma fram till ett av dem att genomföra – det du finner vara det optimalt bästa – utifrån de modeller du använt dig av, din logiska förmåga, kunskap och sunda förnuft."

a) På E-nivån skall du kunna resonera dig fram till i första omgången två alternativ för varje modell och väga dem mot varandra för att finna den bästa lösningen – du skall alltså komma fram till ett svar per modell och kunna motivera varför det är det bästa. Var detta möjligt genom att enbart hålla dig till en av modellerna eller kan du bara värdera olika alternativ genom att även använda andra etiska modeller för att komma fram till bara ett alternativ?

b) På D-C-nivån skall du även visa på fördelar och nackdelar med respektive modell och vilka svårigheter som kan uppstå om man strävar efter att resonera konsekvent pliktetiskt resp. effektetisk.

c) På B-A-nivån skall du med hjälp av de etiska modeller du via lärobok och Studieguide kommit i kontakt med försöka karakterisera etiska val som grundar sig på följande utsagor – och motivera din karakteristik på ett trovärdigt, övertygande och genomtänkt sätt – utifrån hur dessa modeller beskrivs i lärobok och Studieguide:

”Mitt samvete talar om för mig hur jag skall välja och inte välja. Det talar därför exakt om för mig vad som är rätt och orätt.”

”I varje etisk valsituation frågar jag mig vad Muhammed/Buddha/Jesus/Krishna/Moses skulle gjort och får genast ett svar angående vad jag skall göra – nämligen det som någon av dessa skulle valt om de varit i mitt ställe. Då vet jag att det är det rätta valet och handlar därefter.”

Utdrag

Problematiken med Berkeleys synsätt på verkligheten finner jag i vetenskapen. Det finns ju en mängd kunskap i världen som många av oss ställer sig bakom. Om världen endast består av subjektiva förnimmelser så borde vi ju inte kunna enas på det viset. Att bortse från att mänkligheten under en lång tid har arbetat med att kartlägga sådant som faller under de primära egenskaperna borde ju på ett sätt motbevisa att det enda som existerar är subjektivitet och sekundära egenskaper. Ytterligare en problematik finner jag i... Köp tillgång för att läsa mer

Empirism och etik | Diskuterande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-14
  Toppen om man läser filosofi på Hermods, komvux. Enormt bra skriven!
 • 2015-05-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  tack mycket bra, kommer till nytta senare