Etologi och gråsuggors påverkan av ljusstyrka | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • Inget betyg givet
  • 9
  • 2464
  • PDF

Etologi och gråsuggors påverkan av ljusstyrka | Labbrapport

En labbrapport i etologi och hur gråsuggors beteende påverkas av habitatets ljusstyrka, där eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Påverkas gråsuggors hastighet vid förflyttning av intensiteten på stimulus ljusstyrka habitatet de vistas i utsätts för?
- Påverkar det i sin tur hur de fördelar sig mellan mörkt och ljust habitat?

Innehåll

LABORATIONSRAPPORT: Gråsuggor och deras hastighet vid förflyttning beroende på ljusstyrka

1. Inledning
1.1 Inledning
1.2 Bakgrund
1.3 Frågeställning
1.4 Hypotes
1.5 Syfte
2. Materiel och metod:
2.1 Materiel
2.2 Metod
3. Resultat:
3.1 Förklaring
3.2 Presentering av resultat
4. Diskussion och slutsats:
4.1 Diskussion av resultat
4.2 Slutsats
4.3 Värdering av resultat
4.4 Förbättringar
5. Referenser
5.1 Källor

Utdrag

2.1 Materiel:
Gråsuggor, en plastlåda utan lock, vitt papper, svart papper, svart bok, luxmätare, IR-termometer, tidtagarur, 10 cm långa pappersbitar, tejp och sax.

2.2 Metod:
Vi valde att undersöka om det är kinesi påverkat av ljusstyrkan. Den taxin i kinesin som skulle undersökas var gången. Mer konkret skulle gråsuggornas hastighet på ett ljust respektive mörkt område jämföras. För att se om hastigheten påverkade djurens placering skulle den noteras regelbundet. Utförandet av laborationen krävde ett ljust och ett mörkt område anslutet till varandra så att samma gråsuggor skulle kunna befinna sig i de båda områdena under försöket.

En plastlåda kläddes halvt i svart papper och samma halva täcktes även över av en svart bok. Den andra sidan kläddes i vitt och fick ha det öppet ovanför så att taklampans ljus skulle göra området ljusare (se figur 1). Gardinerna stängdes så att dagsljuset som hela tiden ändras inte skulle störa ljusstyrkan i de två delarna av lådan. Ljusstyrkan både under- och överifrån mättes med ljusmätare i de båda delarna av lådan. När ljusstyrkan underifrån mättes var mätarens mätsida rakt nedåt med en tummes avstånd från plasten. När ljusstyrkan ovanifrån mättes var mätarens mätsida vänd rakt uppåt och en tumme fick plats mellan lådbotten och mätare.
Temperaturen plasten hade i de båda delarna av lådan mättes för att försäkra att gråsuggorna inte påverkades av temperaturen på något sätt. Det skulle annars vara en möjlig nyckelretning och störa resultatet.

För att kunna mäta gråsuggornas hastighet i de olika delarna lades pappersbitar ut som var 10 cm långa i de båda delarna (se figur 3 och 4). När gråsuggorna sedan släpptes ut i lådan mättes tiden det tog för slumpmässiga gråsuggor att passera de 10 cm långa pappersremsorna (se figur 4 och 5 samt bilaga) med ett tidtagarur.
20 gråsuggor släpptes ut i varje försök som varade i cirka 8 minuter. Tre försök utfördes. Lika många tider mättes per sida och försök och antecknades. När försökstiden gått ut byttes gråsuggorna ut så att de inte skulle dö pga. den torra miljön.

För att se om gråsuggornas hastighet vid förflyttning skulle påverka fördelningen av dem på respektive sida räknades fördelningen var 30:e sekund. Då var det jag som räknade hur många det var på den vita sidan (eftersom att den saknade lock) och det gick sedan att räkna ut hur många det var på den svarta sidan (20-antalet på den vita sidan).

Data sammanställdes i Excel... Köp tillgång för att läsa mer

Etologi och gråsuggors påverkan av ljusstyrka | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Etologi och gråsuggors påverkan av ljusstyrka | Labbrapport.