Exkursionsrapport: Mörtsjön - Biologi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Biologi A
 • MVG
 • 8
 • 1945
 • PDF

Labbrapport: Exkursionsrapport: Mörtsjön - Biologi A

En längre exkursionsrapport baserad på en utflykt till Mörtsjön i Täby komun. Eleven redogör bland annat för olika typer av sjöar (näringsfattig, näringsrik och brunvatten) och undersöker sedan vilken kategori Mörtsjön tillhör och varför. Rapporten innehåller även en labbrapport där eleven undersöker prover tagna från Mörtsjön.

Innehåll

Inledning
- Näringsfattig sjö (Oligotrofa)
- Näringsrik sjö (Eutrofa)
- Brunvatten sjö (Eutrofa)
- Mörtsjön
Material och metod
- Vid sjön: Material, Metod
- I labbet: Material, Metod
Resultat
- Bildresultat
- Växter
- Djurplakton
- Växtprofil i Mörtsjön
- pH-värde och temperatur mätning
- Siktdjup och kompensations djup
- Näringsväv
- Diskussion
Källförtecking
Referenser

Utdrag

"Material och metod
Vid sjön:

Material
pH-mätarlåda, siktdjupsskiva, termometer, håv, flora, litteratur, lupp

Metod
Vid sjön samlades fem prover på sjövattnet in i olika delar av sjön för att undersöka vilket pH-värde sjön hade, vid provtagningen användes en mätarlåda för att få reda på det exakta pH-värdet på de olika ställena, prov 1 och 2 tog på två meters djup medans prov 3,4 och 5 tog på ytvattnet. När man fått fram de olika svaren räknades medelvärdet ut. Siktdjupet och kompensationsdjupet mättes med en siktdjupsskiva som satt fast i en lina som sänktes ner i sjövattnet, först tills man inte kunde se den vita skivan längre och sedan hela vägen ner till botten. Sedan skulle den del av linan som varit i vattnet mätas. För att få fram siktdjupet skulle de två värden man fått fram adderas och delas på två. För att få fram kompensationsdjupet multiplicerar man siktdjupet med två. För att mäta vattentemperaturen sänktes en termometer ner på tre olika djup av sjön, första temeratur provet togs på vatten yta andra på ca en meters djup och tredje vid botten. Sedan räknades medelvärdet ut. Djur håvades upp ur sjövattnet. Luppar användes sedan för att undersöka vilket djur man fått upp och litteratur användes för att artbestämma djuren. Till sist undersöktes vilka växter som växte i och till anslutning till sjön, till hjälp användes litteratur för att artbestämma växterna.

I labbet:

Material
Mikroskop, behållare, planktonprov, pipett, täckglas, objektglas, bok, kamera

Metod
I labbet användes nytagna planktonprov ifrån Mörtsjön för att undersöka det mikroskopiska livet i sjön. Med hjälp av en pipett togs en droppe av planktonprovet upp ur behållaren och placerades på objektglaset, över lades ett täckglas. Sedan undersöktes planktonprovet i mikroskopet. När en organism hittades användes litteratur för att artbestämma organismen och även i vilken typ av sjö de lever i och vad det äter. Sedan togs det bild på organismen."... Köp tillgång för att läsa mer

Exkursionsrapport: Mörtsjön - Biologi A

[11]
Användarnas bedömningar
 • 2014-08-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra och fint strukturerad rapport. Inledning, och metod är utförligt skrivna med bra information, Diskussionen och resultatet är dock för översiktliga och skulle kunna innehålla mer relevant information.
 • 2013-08-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Överlag bra, iom att den fick ett MVG... Men, jag kände att diskussionen var ganska vag och att det saknades text lite här och där.
 • 2016-12-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Fördjupning med tydlig struktur
 • 2016-12-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ganska bra och bra struktur