Extreme Audio Recording | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Extreme Audio Recording | Fördjupningsarbete

Denna uppsats är en undersökande fallstudie som handlar om hur Extreme Audio Recording (EAR) arbetar praktiskt med hänsyn till hållbar utveckling och lagar men även hur ljudläggare i Sverige jobbar praktiskt med hänsyn till hållbar utveckling. Den första delen består av Frågeställning, bakgrund, syfte, allmänt om branschen och hållbart företagande. I andra delen, metod, beskrivs tillvägagångssättet och vad som gjorts för att öka trovärdigheten i uppsatsen. Efter det kommer svaren på frågeställningarna som mynnar ut i en djup och väl grundad analys och diskussion som är grundad på resultatet.

Studienets kommentar

Man brukar ge källkritik i den sista del av uppsatsen.

Innehåll

1. Inledning 1
1.1 Syfte 1
1.2 Frågeställning 1
1.3 Bakgrundsdel allmänt om branschen och hållbart företagande 2
1.4 Bakgrund 3
2. Metod 4
2.1 informationsinsamling 4
2.1.1 primärdata 4
2.1.2 sekundärdata 4
2.2 undersökningsmetod 4
2.3 Källkritisk diskussion 6
2.3.1 Primärdata 6
2.3.1.1 Intervju med Eric Gustavsson 6
2.3.2 Sekundärdata 6
2.3.2.1 Högskola 6
2.3.2.2 Wikipedia 6
4. Resultat 7
4.1 Upphovsrätt 7
4.2 Väcka tvistemål internationellt 7
4.3 Kompanjonsavtal 8
4.4 Social hållbarhet 8
4.4.1 Välgörenhet 8
4.4.2 kundens värderingar 8
4.4.3 feedback 8
4.5 Ekologisk hållbarhet 8
4.5.1 arbeten internationellt 8
4.6 Ekonomisk hållbarhet 9
4.6.1 skador inom ljud design 9
5. Analys- och diskussion 10
5.1 kompanjonsavtal 10
5.1.1 Äktenskap 10
5.2 hållbar utveckling EAR och ljudläggare 10
6. Källhänvisningar 12
6.1 Referenser 12
6.2 Figur förteckning 12

Utdrag

1.1 Syfte
Jag ska undersöka och lära andra hur EAR och ljudläggare allmänt arbetar praktiskt samt hur de påverkas av sociala, ekologiska och ekonomiska faktorer i sin verksamhet. Jag ska även juridiskt betona hur lagstiftningen påverkar det praktiska arbetet. Blir ljudläggarbranschen väldigt begränsad på grund av lagen om upphovsrätt mm? Eller ses det mest som ett skydd mot andra ljudläggare? Då blir huvudfrågan: Hur arbetar EAR och ljudläggarbranschen praktiskt med hänsyn till lag och hållbar utveckling?

1.2 Frågeställning
Hur arbetar EAR praktiskt med hänsyn till lagen?
Hur jobbar ljudläggare praktiskt med hänsyn till hållbar utveckling?
Hur arbetar EAR praktiskt med hänsyn till hållbar utveckling?

1.3 Bakgrundsdel allmänt om ljudläggare och hållbart företagande
Hållbarhetsbegreppet kan delas upp kortfattat i tre delar.
• Ekonomisk hållbarhet som innefattar faktorer hur företag kan skapa tillväxt utan att äventyra de anställdas hälsa.
• Miljömässig hållbarhet är att företagen ska göra minimal naturpåverkan samt minimera deras resursanvändning.
• Social hållbarhet handlar om hur företaget kan bidra med att skapa ett mer långsiktigt samhälle för alla människor.

På senare år har det blivit så att företag har aktivt försökt framställa sig som hållbara företag. Det kan bero på att vårt samhälle har ett hållbarhetstänk som avspeglas i lagar, normer, regler och då måste även alla företag anpassa sig. Inte bara utifrån ett välgörenhets perspektiv, utan även ett affärsmässigt. För att de har ett hållbarhetstänk så anses dem vara ett ansvarsfullt företag och då lockar företaget fler kundgrupper men behåller även gamla kunder. Denna anpassning gör vi även eftersom vi som människor har ett ansvar, att värna om jorden och allt på jorden såsom miljö, människor och djur, för att skapa en god miljö för kommande generationer.

1.4 Bakgrund
Jag valde att arbeta med EAR för att de har ett så särpräglad yrke som knappt någon visste namnet på i skolan. De kallas ljudläggare eller ljuddesigners men jag valde att använda namnet ljudläggare för att EAR kallar sig det på deras hemsida när de beskriver vilka de är. En ljudläggare använder ljud för skapa eller förstärka en produkt, varumärke vilket innefattar spel, appar, film, reklam.
EAR ägs av 2 personer som heter Erik Gustavsson och Johan Olsson . Externt så kallar de sig EAR men internt så är de två enskilda bolag. Så i praktiken säger de inte att de är två enskilda firmor till kunden utan de säger bara att de heter EAR. När de får betalt från en kund så skickas pengarna till det ena bolaget och pengarna fördelas då mellan dem efter arbetsinsats .
Inom ljudläggarbranschen så förekommer juridiken väldigt ofta. Det kan förekomma när någon konkurrent stjäl ljud, vad gör man då? Det kan ske när en ljudläggare säljer sitt ljud till ett företag, vad får företaget göra med ljudet? Det förekommer när en ljudläggare vill ta patent på ett ljud, vad händer om någon tar ljudet ändå och kallar det sitt? I vilka länder gäller patentet? Dessa praktiska och juridiska frågor måste en ljudläggare ta itu med dagligen, och för att kunna besvara dessa basala ljudläggarfrågor måste ljudläggarna besitta lite juridisk kunskap. Om ljudläggare måste besitta juridisk kunskap så måste juridik vara viktigt att kunna som ljudläggare vilket i sin tur gör att juridik är ett relevant ämne att ta upp i rapporten... Köp tillgång för att läsa mer

Extreme Audio Recording | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Extreme Audio Recording | Fördjupningsarbete.