Fel i varan | Affärsjuridik | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Affärsjuridik
  • A
  • 6
  • 1409
  • PDF

Fel i varan | Affärsjuridik | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om hur man i svensk lag definierar vad som är fel i en vara, enligt Köplagen.

Frågeställningen ser ut som sådan:
• Vad är det rättsliga problemet?
• Hur behandlas detta i rättskällorna?
• Hur bedömer diverse instanser i målet?

Innehåll

Bakgrund
Lagrum
Fel i varan
Rättsligt problem
Rättslig process och slutlig dom
Sammanfattning fel i varan
Källförteckning

Utdrag

BAKGRUND
Avsikten med arbetet är att kunna klargöra samt redovisa för hur man väljer att definiera det som avses vara 'fel i en vara' och hur det understöds av svensk lag, i det här fallet köplagen. Arbetet kommer att se över ett prejudicerande mål som prövats av högsta distans, Högsta Domstolen (HD), och utöver det dra allmänna slutsatser baserat på rättsliga källor. Det prejudicerande rättsfallet går att referera till som NJA 1998 s. 792.

LAGRUM
Arbetet kommer i första hand att referera till:
37 § Köplagen (1990:931)
”Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag beräknat enligt 38 § eller häva köpet enligt 39 §.” (Köplagen, 1990-09-06)
38 § Köplagen (1990:931)
”Kräver köparen prisavdrag, skall det beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick.” (Köplagen, 1990-09-06)

FEL I VARAN

RÄTTSLIGT PROBLEM
NJA 1998 s. 792
Genom ett överlåtelseavtal den 23 maj 1994 säljer innehavaren W.C sin bostadsrättslägenhet till makarna L. och V.H. Bostadsrätten värderas till 260 000 kronor och i avtalet står det bland annat ”bostadsrätten överlämnas ..... Köp tillgång för att läsa mer

Fel i varan | Affärsjuridik | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.