Förändrad syn på dialekter | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • B
  • 8
  • 1565
  • PDF

Förändrad syn på dialekter | Fördjupningsarbete

Ett kortare fördjupningsarbete som undersöker hur synen på dialekter förändrats över de senaste 50 åren. Eleven redogör bland annat för varför dialekter blivit mer accepterade i dagens samhälle, samt hur dialekter idag till och med används som del av varumärkesstrategier.

Lärarens kommentar

Bra uppsats, välstrukturerad och välskriven. Kunde använt mer formellt språk i ett fåtal ställen.

Elevens kommentar

Skriv om vissa meningar - gör dem kortare och mer koncisa.

Innehåll

DIALEKTER

Sammanfattning
1. Inledning
1.1 Syfte och frågeställningar
1.2 Bakgrund
1.3 Metod
2. Avhandling
2.1 Graden av acceptans gällande dialekter i dagens samhälle
2.1.1 Medias roll
2.1.2 Privata erfarenheter
2.1.3 Undersökningar
2.2 Dialekt som ett varumärke
2.2.1 Användning av dialekt som ett stilmedel
2.2.2 Olika dialekter har olika status som varumärke
3 Diskussion
Källförteckning

Utdrag

Enligt Öqvist blir det tydligare med tiden att artister använder sin dialekt som ett stilmedel. Ett exempel är Annika Norlin, som har valt att sjunga som hon pratar och i intervjuer har hon sagt att det skulle kännas falskt att sjunga på någon slags rikssvenska.

Exempel på kända personer som... Köp tillgång för att läsa mer

Förändrad syn på dialekter | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-05-16
    braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa