Fördjupningsarbete: Bröstcancer och framtida behandlingar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Svenska A
 • A
 • 11
 • 3318
 • PDF

Fördjupningsarbete: Bröstcancer och framtida behandlingar

Ett längre fördjupningsarbete som undersöker framtida behandlingar av bröstcancer. Eleven redogör först för vad cancer är och vilka behandlingar som används för att bekämpa cancer idag. Vidare så presenterar eleven även ett antal nya, "lovande" behandlingar som han kritiskt granskar och seden utvärderar.

(Med lovande behandlingar menas experimentella behandlingar som har visat sig vara betydligt bättre än nuvarande behandlingar i kliniska studier som har publicerats i respekterade vetenskapliga tidskrifter med ”peer review”.)

Innehåll

1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Metod

2. Avhandling
2.1 Generellt om cancer
2.2 Bröstcancer
2.3 Nuvarande behandlingar av bröstcancer
2.3.1 Kirurgi
2.3.2 Hormonell behandling
2.3.3 Strålbehandling
2.3.4 Cytostatikabehandling
2.4 Utveckling av framtida behandlingsmetoder
2.4.1 PARP-inhibitorer och syntetisk letalitet
2.4.2 Smartare användning av existerande behandling
2.4.3 Onkolytiska virus
2.4.4 Vaccin mot cancer
2.4.5 Magiska kulor

3. Analys

4. Referenser
4.1 Digitala källor
4.2 Tryckta källor

Utdrag

1.2 Syfte
Det finns flera lovande behandlingar under utveckling, och syftet med denna uppsats är att kritiskt gå igenom dessa och belysa den med störst potential.
- Jag har valt att begränsa cancer till bröstcancer då cancersjukdomar är väldigt heterogena. Det finns bröstcancer, lungcancer, blodcancer, skelettcancer etc, och få behandlingar är generellt applicerbara.
- Med lovande behandlingar menas experimentella behandlingar som har visat sig vara betydligt bättre än nuvarande behandlingar i kliniska studier som har publicerats i respekterade vetenskapliga tidsskrifter med ”peer review”.
- Den med störst potential definierar jag som den behandlingen med mest hopp att ge bot.

1.3 Metod
I arbetet gällande bakgrundsfakta har Nationalencyklopedins nätupplaga och Cancerfondens hemsida spelat omfattande roll. Sidorna innehåller grundläggande kunskap om cancer i stor mängd. Nackdelen med Nationalencyklopedins nätupplaga och Cancerfondens hemsida är att den inte alltid innehåller fördjupad kunskap. Jag utförde Google-sökningar med termerna ”bröstcancer”, ”bröstcancerbehandling” och ”framtida bröstcancerbehandlingar”. Vid samtliga google-sökningar exkluderade jag bloggar, wikipedia-artiklar etc. Jag läste endast officiella myndighetshemsidor såsom Vårdguiden (Stockholm läns landsting) och hemsidor från seriösa organisationer, t.ex. Karolinska Institutet och Cancerfonden.

Det finns mycket begränsat med information om framtida behandlingar på svenska. Författare som skriver om lovande cancerbehandlingar skriver generellt sett på engelska då de vill nå ut till världen. Dagens moderna samhälle är väldigt internationellt och forskningsgrupper samarbetar över nationsgränser. Jag lokaliserade mina engelska källor, såsom British Journal of Nursing, Cell och The Journal of Gene Medicine genom Google-sökning med termen ”Future breast cancer treatment”. Även här begränsade jag mig till myndighetshemsidor och vetenskapliga tidskrifter. Det var extremt tidskrävande att läsa och förstå vetenskapliga artiklar på engelska men det var helt klart värt besväret.

Många av källorna jag använde mig av, är källor som nyligen publicerats på internet, då cancerforskning är ett område som utvecklas i raskt tempo. Tryckta källor som går att låna på biblioteket har inte varit ett alternativ gällande framtida behandlingsmetoder då de med stor säkerhet är flera år gamla. De flesta trycka källorna jag använt i denna uppsats är hittade genom internet, utan information om förlag... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Bröstcancer och framtida behandlingar

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2013-06-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
 • 2014-05-03
  Väldigt bra skrivit, flitigt med källförteckning
 • 2015-02-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  riktigt bra arbete, var till mycket hjälp.