Fördjupningsarbete: Evolution, genetik och beteendeekologi - Biologi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 1
  • MVG
  • 6
  • 2675
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Fördjupningsarbete: Evolution, genetik och beteendeekologi - Biologi 1

Ett fördjupningsarbete som undersöker begreppen "evolution", "genetik" och "beteendeekologi" och förklarar hur de hänger samman. Eleven redogör bland annat för ärftlighetslära, Mendels experiment med ärtplantor, korsningsschema, överkorsning, Darwins evolutionsteori, proteinsyntesen och mutationer för överlevnad och fortplantning.

Studienets kommentar

Notera att källor saknas.

Innehåll

Genetik
Evolution
Beteendeekologi
Diskussion

Utdrag

Genetik

Alla organismer är uppbyggda av celler. I cellkärnan finns DNA-molekyler som är uppbyggda av en lång kedja nukleotider, vilket i sin tur är uppbyggda av en fosfatgrupp, en sockergrupp och ett kvävebaspar. En sekvens av dessa nukleotider kallas gen, och det är generna som styr bildningen av proteiner som ger individen en viss egenskap.

I genetik, ärftlighetslära, studerar man hur dessa egenskaper förs vidare till avkomman. Detta har människan gjort sedan förhistorisk tid, då man genom avel lät förbättra växter och husdjur. Det var först på 1800-talet som Gregor Mendel på ett mer vetenskapligt vis började studera genetik. På den tiden hade man inga förutsättningar att studera på molekylär nivå, men Mendel lyckades ändå genom systematiska experiment och observationer klarlägga grundläggande principer för hur nedärvningen går till.

Ett av Mendels experiment gick ut på att studera färgen hos ärtplantornas blommor, som kunde vara antingen röda eller vita. Dessa var mycket lämpliga att studera på då ärtplantor både har det hanliga organet ståndare och det honliga organet pistill. Mendel märkte att om man lät korsa en ärtplanta med röd blomma och en ärtplanta med vit blomma blev dotterplantornas blommor alltid röda. När han sedan lät dotterplantorna befrukta sig själv blev en fjärdedel av avkommornas blommor vita medan resten blev röda (detta förhållande, i detta fallet 1 : 3, kallas klyvningsantal)... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Evolution, genetik och beteendeekologi - Biologi 1

[0]
Inga användarrecensioner än.