Fördjupningsarbete: Hot mot Stora Barriärrevet - Biologi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • A
  • 4
  • 1216
  • PDF

Fördjupningsarbete: Hot mot Stora Barriärrevet - Biologi 1

Ett fördjupningsarbete som undersöker skadorna som uppstått på Stora Barriärrevet utanför Australien och orsakerna till detta. Fokus ligger bland annat på klimatförändringar, den försämrade vattenkvalitén till följd av övergödning och översvämningar, samt den explosionsartade förökningen av sjöstjärnan Acanthaster planci. Avslutningsvis diskuteras även framtida konsekvenser av skadorna på Stora Barriärrevet.

Lärarens kommentar

Du redogör både utförligt och nyanserat för hoten mot korallreven, bl.a. genom att utförligt redogöra för sambanden mellan klimatförändring och korallblekningens orsaker och konsekvenser samt Törnekronans utbredning där du inte bara nöjer dig med att konstatera att den ökat utan också ger förslag på anledningar där du visar att du förstår ekologiska samband. Att du inte nöjer dig med att konstatera de olika faktorernas roll utan faktiskt ingående förklarar dem gör att du når kriteriet ”utförligt”. Att du sedan utförligt förklarar flera faktorers roll gör att du når kriteriet ”nyanserat”. Du använder dig med säkerhet av ett naturvetenskapligt och för uppgiften anpassat språkbruk och bedömer källornas trovärdighet. Sammantaget resulterar detta i omdömet A på uppgiften.

Innehåll

- Introduktion
- Klimatförändringens effekt på revet
- Den försämrade vattenkvaliténs effekter på revet
- Sjöstjärnan Acanthaster planci
- Konsekvenser av skadorna på Stora Barriärrevet
- Källor
- Övriga källor utan total källkritik och som bara använts till viss del

Utdrag

"Introduktion:
Stora barriärrevet öster om Australien är världens största korallrev. Det täcker en yta större än tre fjärdedelar av Sveriges yta och försörjer en mångfald av liv, bland annat många utrotningshotade arter och även arter som inte finns någon annan stans på jorden. Korallreven har ofta kallats för ”havets regnskogar” på grund av dess biologiska mångfald. Stora barriärrevet är hem till över 1600 fiskarter, 2200 växtarter, ett trettiotal olika valar och delfiner, upp emot 5000 arter av blötdjur och mycket mer. Sammanlagt kan upp till en miljon arter kopplas till Stora Barriärrevets ekosystem.

Ett korallrev består av kalksten, dvs kalciumkarbonat (CaCO3), som byggts upp av miljarder små koralldjur eller så kallade kolonibildande polyper. Revbyggande koraller kallas hermatypiska och lever i symbios med alger, bland annat zooxantheller. Dessa alger ger näring till korallerna genom fotosyntes. Det är också zooxanthellerna som ger korallerna deras fantastiska färger. Stora barriärrevet började byggas för cirka 18 miljoner år sedan. Det levande korallerna finns endast i det översta lagret och de beräknas vara upp emot 700 år gamla.

Revet är mycket känsligt för förändringar i miljön. Framförallt för temperatur- och ljusförändringar men även för försämrad vattenkvalité."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Hot mot Stora Barriärrevet - Biologi 1

[0]
Inga användarrecensioner än.