Fördjupningsuppgift: Miljögifter - Biologi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • VG
  • 8
  • 2172
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Miljögifter - Biologi 1

En fördjupningsuppgift som redogör för miljögifter och dess påverkan på samhället. Eleven fokuserar bland annat på klassificering av miljögifter, spridningar av miljögifter samt dess effekter och konsekvenser. Vidare så redogörs även för tungmetaller och stabila organiska ämnen.

Innehåll

Inledning och översikt
- Klassificering av miljögifter
- Spridning av miljögifter
- Effekter och konsekvenser:

Tungmetaller
- Kvicksilver
- Spridning
- Kadmium

Stabila organiska ämnen
- DDT (Diklordifenyltrikloretan)
- PCB (polyklorerade bifenyler)
- Dioxin

Kort sammanfattning av miljögifter

Källförteckning

Utdrag

"Miljögifter är ett samlingsnamn för gifter och kemikalier som har en negativ inverkan på naturen och miljön. Detta kan vara bekämpningsmedel, industrikemikalier, eller metaller som Kvicksilver, Selen och Kadmium. Även freoner (ozonskadande ämnen), som tidigare används i stor utbredning i kylskåp och i sprayburkar.

Idag används mer än 20 000 olika kemiska ämnen i alla möjliga sorts produkter, ofta är vi inte säkra på om dessa är farliga eller inte. Man har t.ex. hittat hanfiskar med anlag för ägg som man tror kan bero på våra p-piller.

Klassificering av miljögifter
För att klassificera ett ämne som ett miljögift utgår man från en mall. Uppfylls en eller flera av mallens kriterier klassas ämnet som ett miljögift.
1. Ämnet är främmande för ekosystemet, ett xenobiotika.
2. Ämnet är fettlösligt och kan därför ansamlas i fettvävnad.
3. Ämnet är stabilt och bryts inte ner så lätt i naturen.
4. Ämnet har vidsträckt spridning.
5. Ämnet anrikas i näringspyramiden, biomagnifikation.
6. Ämnet ansamlas i organismer via födan vilket gör att ämnets koncentrations ökar med tiden. Bioackumulation.

När man väl klassificerat ett ämne som ett miljögift skall detta ämne tilldelas en av två huvudgrupper.
1. Naturliga miljögifter: Detta är ämnen som naturligt finns i naturen. Det kan vara mykotoxin från svampar eller stendamm. Naturliga miljögifter innefattar också organismers olika försvarsmekanismer, t.ex. en bläckfisks bläck. Tungmetaller är också ett naturligt miljögift.
2. Konstgjorda miljögifter: Dessa miljögifter är skapta av människor och är inte en naturlig del av vår miljö, PCB, dioxiner, freoner och stabila organiska ämnen."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Miljögifter - Biologi 1

[0]
Inga användarrecensioner än.