Försurning av hav | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Kemi 2
 • Inget betyg givet
 • 5
 • 1498
 • PDF

Försurning av hav | PM

Ett PM i kemi som handlar om försurning av hav. Vad försurning är, vilka kemiska processer som ligger bakom samt konsekvenserna på samhälle och individ förklaras och diskuteras. Avslutas med en diskussion som utgår från källorna.

Innehåll

Försurning av hav

- Inledning
- Orsak
- Kemiska processer
- Diskussion
- Slutsats
- Källförteckning

Utdrag

Inledning
Försurning av hav är en process där vatten tar upp växthusgasen koldioxid och som genom kemiska reaktioner sänker pH-värdet i haven. Konsekvenserna och effekterna från detta faller främst på det marina djur- och växtlivet som får en surare levnadsmiljö. Konsekvenserna från försurningens effekter på en marin djur– eller växtart påverkar inte bara just denna art. Detta bygger på ekosystemens komplexitet, där vikten av att varje djur- eller växtart i ett ekosystem finns då den är essentiell för balansen mellan alla de andra arterna i ekosystemet. Om en art rubbas så rubbas resten.1
Sedan industriella revolutionen började för ca 200 år sedan så har pH-värdet i haven sjunkit med 0,1 enheter,
d.v.s. en ökad försurning/ökad koncentration av oxoniumjoner (H3O+) med 25 %. Detta beror på att pH-
skalan är logaritmisk, pH = -log[H+]2

Syftet med denna undersökning är att undersöka de kemiska processer som ligger bakom försurning av hav och undersöka konsekvensernas påverkan på det marina livet och människor. Frågeställningen är följande: hur går försurning av hav till utifrån kemiska modeller och reaktioner samt vad ger det för konsekvenser?... Köp tillgång för att läsa mer

Försurning av hav | PM

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Hjälpte mig otroligt mycket med min kemi inlämning
 • 2015-12-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  super bra. den var till stor hjälp
 • 2015-11-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  taccckkkkkarrr......