Folkmord på assyrierna och syrianerna | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • A
 • 26
 • 8606
 • PDF

Gymnasiearbetet: Folkmord på assyrierna och syrianerna | Gymnasiearbete

Gymnasiearbete om folkmordet på assyrierna och syrianerna 1915

Syftet med det här arbetet är att jag vill undersöka hur pass bekanta de anställda på Folkungaskolans gymnasium är med folkmordet och dess konsekvenser. Jag vill även ta reda på vad de har för åsikter om ett eventuellt erkännande av folkmordet och deras syn på hur mycket gemene person vet.

Studiens övergripande frågeställning är:

Hur välbekanta är anställda på Folkungaskolans gymnasium i Linköping, med folkmordet 1915?

• Vad vet de tillfrågade om assyriers och syrianers ursprung samt folkmordet 1915?
• Vad tycker de tillfrågade om riksdagens erkännande 2010 och om ett eventuellt framtida statligt erkännande?
• Hur tror de tillfrågade att folkmordet påverkat Sverige idag?
• Vad tycker de tillfrågade om det allmänna kunskapstillståndet och hur det kan förbättras?

Elevens kommentar

Det som fattas är modell och teori, då jag skippade det och gjorde den delen i en annan uppgift.

Innehåll

Abstract 2
1. Inledning 5
2. Syfte 5
3. Frågeställning 5
4. Källkritik 6
4.1 Källkritik på tyckt litteratur 6
4.2 Källkritik på digitala hemsidor 7
5. Metod 10
5.1 Studiens genomförande 10
5.2 Urval av deltagare och processen av intervjuerna 10
6. Begrepp 11
6.1 Assyrier/syrianer 11
6.2 Folkmord 11
6.3 Seyfo 12
7. Bakgrund 12
8. Resultat 15
8.1 Hur välbekanta är anställda på Folkungaskolans gymnasielärare i Linköping, med folkmordet? 15
8.1.1 Vet de tillfrågade var assyrier och syrianer har sitt ursprung? 15
8.1.2 Känner de tillfrågade till folkmordet på assyrierna/syrianerna 1915? 15
8.2 Åsikter om folkmordet och om ett eventuellt erkännande 16
8.2.1 Vad tycker de tillfrågade om att den dåvarande riksdagen erkände år 2010 folkmordet och vad har de för åsikt om ett eventuellt erkännande att Sverige som stat gör det? 16
8.2.2 Vad tror de tillfrågade att folkmordet haft för påverkan på Sverige år 2015? 17
8.3 Om undervisning och lösning på hur människor ska få kännedom om folkmordet 18
8.3.1 Hur många av deltagarna är det som nämner eller har undervisat om folkmordet 1915 på assyrierna/syrianerna och i så fall på vilket sätt? 18
8.3.2 Vad tror de tillfrågade är anledningen till att inte många vet att folkmordet har skett och pågår? 19
8.3.3 Vad tror deltagarna att en lösning till att få människor att bli mer informerade om händelsen? 20
9. Diskussion och slutsats 21
9.1 Vad vet de tillfrågade om assyriers och syrianers ursprung samt folkmordet 1915? 21
9.2 Vad tycker de tillfrågade om riksdagens erkännande 2010 och om ett eventuellt framtida statligt erkännande? 22
9.3 Hur tror de tillfrågade att folkmordet påverkat Sverige idag? 22
9.4 Vad tycker de tillfrågade om det allmänna kunskapstillståndet och hur det kan förbättras? 23
10. Källförteckning 24
Trycka referenser 24
Elektroniska referenser 24
Intervjuer 25
Bilagor 26

Utdrag

1. Inledning
Vad vet egentligen folk om folkmordet 1915 och generellt om folkgrupperna assyrier och syrianer? Det är en fråga som jag under en längre tid undrat över och som du kan läsa mer om i det här arbetet. Det jag kommer att fokusera på är vad lärare på Folkungaskolans gymnasium i Linköping vet om folkgrupperna och deras historia. Jag undersöker även hur mycket de undervisar om ämnet. Anledningen till att jag har valt att skriva om det här ämnet är för att jag själv är assyrier och syrian. Båda mina föräldrar är födda i Turkiet och flyttade på grund av förtrycket mot folkgruppen. Därför vill jag både lära mig själv mer om min folkgrupp men också få en förståelse om hur vi betraktas. För mig är det vikigt att informera de som jag har runt om mig om mitt ursprung och med det här arbetet hoppas jag att jag kan hjälpa ännu fler att sätta sig in i det som hänt och händer.
Turkiet anser att folkmordet aldrig har ägt rum men det är inte en diskussion jag kommer fördjupa mig i. Min utgångspunk i det här arbetet kommer att vara att det har skett.

4. Källkritik
Situationen för assyrierna och syrianerna är så komplex att den måste diskuteras utifrån olika typer av källor. För att skapa en mer nyanserad bild av situationen för folkgruppens situation och vad människor vet har jag främst valt att referera till tryckt litteratur men även till digitala hemsidor. Förutom det har jag också samtalat med lärare som har anknytning till de assyriska och syrianska folkgrupperna. Sammantaget har det givit mig en bred uppfattning om vad som har hänt och fått olika synvinklar av det hela.

4.1 Källkritik på tyckt litteratur
Till arbetet så har jag använt mig av tre böcker, en av böckerna heter Den Glömda Förintelsen av assyrierna i Turkiet och är utgiven av Assyriska Riksförbundet i Sverige år 2004. Det är en bok som är skriven av Gabriele Yonan och hon är en av de första icke-assyrierna att uppmärksamma Seyfo, det vill säga folkmordet. För att kunna skriva den här boken använde Yonan sig av diplomatrapporter, dagboksanteckningar, brev från missionärer liksom ögonvittnesskildringar av överlevande assyrier. Alla källor är således andrahandskällor men med noggrann redovisning varifrån hon tagit sin information och att hon är en respekterad historiker och forskare som varit verksam vid Freie Universität i Berlin så anser jag att den här boken är en trovärdig källa.
En annan bok jag använts som källa är Svärdets år som är skriven år 2004 av Bertil Bengtsson och hans dotter Marie Starck som hjälpte till under tidens gång. Han var en pastor från början ... Köp tillgång för att läsa mer

Folkmord på assyrierna och syrianerna | Gymnasiearbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-07-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Förväntade mig ett mer vetenskapligt arbete, framstår istället som en intervju.

Material relaterade till Folkmord på assyrierna och syrianerna | Gymnasiearbete.