Folkmorden i Kambodja och Darfur | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • B
  • 17
  • 4763
  • PDF

Gymnasiearbetet: Folkmorden i Kambodja och Darfur | Gymnasiearbete

Ett jämförande gymnasiearbete kring folkmordet i Kambodja och folkmordet i Darfur. Eleven beskriver respektive folkmord, samt jämför dem med varandra för att undersöka och reflektera kring likheter och skillnader.

Frågeställning
Vad finns det för gemensamma faktorer till varför folkmordet i Demokratiska Kampuchea och folkmordet i Darfur kunde inträffa?

Lärarens kommentar

Min lärare hade velat att jag jämförde mer med andra folkmord i slutsatsen.

Innehåll

Gemensamma faktorer till folkmordet i Demokratiska Kampuchea och Folkmordet i Darfur, Sudan
Abstract
1. Inledning 4
1.1 Syfte 4
1.2 Frågeställning 4
1.3 Metod 4
1.4 Avgränsning 5
2. Avhandling 5
2.1 Folkmordet i Demokratiska Kampuchea 5
2.1.1 Översikt 5
2.1.2 Pol Pots betydelse 6
2.2.3 Prins Sihanouks styrande av landet 6
2.2.4 USA:s inblandning 7
2.2.5 Sihanouk stärker de Röda khmererna 8
2.2.6 Anordnade besök 8
2.2.7 68-vänstern 9
2.2 Darfurkonflikten, folkmordet i Darfur 9
2.2.1 Översikt 9
2.2.2 Aldrig något ordentligt styre 10
2.2.3 Afrikanernas utanförskap 10
2.2.4 Miljöförändring, kamp om resurser och vanstyre 12
2.2.5 Ingen hjälp utifrån 12
3. Analys 13
3.1 Inget stöd utifrån 13
3.2 Auktoritär inkompetens 13
3.3 Gruppmotsättningar 14
3.3.1 Rädsla, hot och överlevnad 15
3.4 Två folkmord med många likheter 15
5. Källförteckning 16

Utdrag

1. Inledning
1.1 Syfte
Denna uppsats kommer att analysera två folkmord, ett historiskt, i Demokratiska Kampuchea, vilket är nuvarande Kambodja, och ett i dagens samhälle, i Darfur, som är en region i Sudan. Syftet med denna uppsats är att jämföra varför de båda folkmorden startade, och då kunna se gemensamma faktorer mellan ett folkmord som skett bakåt i tiden och ett som skett i dagens samhälle. Det är viktigt att se gemensamma faktorer för att motverka och agera mot att nya folkmord och konflikter ska inträffa.
Följande är en definition av folkmord enligt sociologen Zygmunt Bauman. Det som gör denna definition bättre än till exempel FN:s är att den inte begränsas av vilken typ av grupp som utsätts. Dessutom visar den att det är oväsentligt om ett folkmord sker för att uppnå ett specifikt syfte. Enligt definitionen kan man inte använda vilka medel som helst, det vill säga att syftet inte berättigar medlet.

1.3 Metod
Uppsatsen är en kvalitativ analys med källor från litteratur, artiklar och uppsatser. Majoriteten av de fakta som rör sig om folkmordet i Demokratiska Kampuchea kommer från boken Pol Pots leende av Peter Fröberg Idling. Boken är uppbyggd från vitt skilda källor, från litteratur och intervjuer med personer, som är insatta i ämnet precis som Fröberg Idling är, vilket gör den till trovärdig och relevant. Jag har även använt ett dokument från Marxistarkiv som källa. Dokumentet är ett utdrag från boken Pol Pot-regimen av författaren Ben Kiernan. Kiernan är professor i historia på Yale University och leder bland annat ett forskningsprogram angående folkmordet i Demokratiska Kampuchea. Dessutom har han skrivit ett antal böcker om folkmord som inträffat på olika platser i olika tidsperioder. Källan är mycket relevant i arbetet då Kiernan själv har en överblick av olika folkmord som skett. Därtill används uppsatser från Uppsala och Lunds Universitet, samt nyhetsartiklar om båda folkmorden. Jag kommer att studera och tolka bakgrunderna till de båda folkmorden och därefter analysera likheterna mellan folkmorden... Köp tillgång för att läsa mer

Folkmorden i Kambodja och Darfur | Gymnasiearbete

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Folkmorden i Kambodja och Darfur | Gymnasiearbete.