Folkmordet i Rwanda | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Annat
 • Inget betyg givet
 • 14
 • 2890
 • PDF

Folkmordet i Rwanda | Analys

En enklare analys om folkmordet i Rwanda. Eleven beskriver konflikten och konfliktens aktörer, samt redogör för dess orsaker och konsekvenser. Vidare så presenterar eleven även kort vilka åtgärder som vidtagits. I analysen tar eleven utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vad hände under folkmordet i Rwanda?
- Vem/vilka påverkade situationen och hur?
- Vad utlöste folkmordet samt vilka efterföljder tillkom?

Innehåll

BRISTEN PÅ REAKTION: EN ANALYS OM FOLKMORDET I RWANDA
- Inledning
-- Bakgrund
-- Syfte
-- Frågeställningar
-- Metod
-- Material
- Konfliktens förlopp
- Konfliktens aktörer, deras mål och medel
-- Hutu
-- Tutsi
-- RPF, Rwandas Patriotiska Front
-- UNAMIR
-- FN
- Orsaker till konflikten
-- (Socio-)ekonomiska orsaker
-- Politiska orsaker
-- Etnokulturella orsaker
- Konsekvenser av konflikten
-- Socio-(ekonomiska) konsekvenser
-- Politiska konsekvenser
-- Etnokulturella konsekvenser
- Vidtagna åtgärder
- Slutsatser
- Källförteckning

Utdrag

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Folkmordet i Rwanda är det många som undrar över. Varför skedde detta? Hur kunde så många mördats? Och varför agerade inte omvärlden för att stoppa folkmordet trots alla varningstecken.

1.2 Syfte
Syftet med denna undersökning är att göra en analys av folkmordet i Rwanda, beskriva vilka konflikter som fanns samt hitta orsaker och konsekvenser av/till konflikten. Vad gjordes och kunde ha gjorts för att förbättra situationen?

1.4 Metod
Jag ska undersöka framförallt vad som hände under folkmordet och vilka aktörer som var inblandade. Samt vilka sidor av konflikten som ville vad och hur man gick till väga för att få sin vilja igenom. Jag ska framföra vad som orsakade konflikten. Hur olika faktorer påverkade och vad som utlöste vad. Därefter ska både långsiktiga och kortsiktiga följder tas upp. Till slut ska jag skriva om hur konflikten hanterades och vad som skulle kunna gjorts.

1.4.1 Metodproblem
Att titta på hur området där konflikten ser ut skulle vara intressant och bidra till bra bild av konsekvenserna. Annars anser jag att metoden täcker en oerhört stor del av informationen som är relevant till ämnet.
1.5 Material
Urvalet av material har tagits från en mängd olika sidor fast en majoritet av Wikipediaartiklar. Jag anser att innehållet är relevant eftersom en informationen har tagits och jämförts från en väldigt bred lista av hemsidor samt några filmer/dokumentärer. Valet av Wikipedia har jag särskilt varit kritisk mot och inte valt artiklar utan tydlig källförteckning. Helst hade jag önskat att undvika Wikipedia men lika tydlig information om händelsen finns inte på många andra sidor... Köp tillgång för att läsa mer

Folkmordet i Rwanda | Analys

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Kan utvecklas ytterligare