Frågor och svar | Demokrati | Ideologi | Statsskick

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 7
 • 3280
 • PDF

Frågor och svar | Demokrati | Ideologi | Statsskick

Frågor och utförliga svar som handlar demokrati, statsskick och ideologier. Här diskuteras bland annat vilka krav som behöver uppfyllas för att ett land ska få kallas demokrati, de klassiska politiska ideologierna, kommunens organisation i Sverige samt FN, folkrätten och EU, med mera.

Lärarens kommentar

Du uppnår kunskapskraven för ett A. Du visar att du utförligt och nyanserat kan redogöra för samhällens organisation och dess bakomliggande idéer. Du redogör också utförligt och nyanserat för de mänskliga rättigheterna och gör en utförlig och nyanserad jämförelse mellan demokrati och diktatur mm. Mkt bra diskussion kring EU:s makt där du med konkreta exempel diskuterar för din ståndpunkt.

Innehåll

Demokrati, ideologier och det svenska statsskicket

- Vilka krav måste ett land uppfylla för att kunna klassas som en demokrati?
- Resonera kring hur ett demokratiskt land bör bemöta antidemokratiska åsikter.
- Gör en jämförelse mellan två av de tre klassiska ideologierna och diskutera hur de tar sig uttryck i dagens samhälle.
- Kommunen styr på lokal nivå i Sverige. Hur är kommunen organiserad och vilka befogenheter och skyldigheter har den gentemot medborgarna och staten?
- Gör en jämförelse mellan Sveriges statsskick och en diktatur. Tänk på att bland annat ha med valmetod, grundlagar, maktfördelning och konsekvenserna av styret för befolkningen. Vad innebär skillnaderna för de respektive länderna?

FN och EU
- FN är en världsomspännande organisation. Redogör för FNs huvudsakliga mål/syfte och vilka organ inom FN som arbetar för att uppnå dessa och hur. Fokusera främst på generalförsamlingen, säkerhetsrådet och ekonomiska och sociala rådet.
- FN är en mellanstatlig organisation, vad innebär det och vilka problem kan det medföra?
- Vad innebär folkrätten och varför är den en viktig del av internationell politik?
- EU är en överstatlig organisation, vad innebär det för medlemsländerna?
- Redogör för EUs mål och för hur EU är organiserat, det vill säga vilka roller och uppgifter Europaparlamentet, Ministerrådet och Kommissionen har.
- Resonera kring vilken maktfaktor EU är. Motivera ditt svar och gör gärna en egen reflektion.
- Källor

Utdrag

Resonera kring hur ett demokratiskt land bör bemöta antidemokratiska åsikter.
Jag anser att så länge det är en åsikt som hålls för individen själv är det knappt något problem. Det är när grupper av t.ex. rasister organiserar sig och sprider propaganda som samhället måste agera. Ett demokratiskt land har lagar som skyddar minoriteter mot hatbrott, förföljelse och hets. Det är dessa lagar som bryts när antidemokratiska åsikter, som rasism, får utrymme och jag anser att minoriteters rätt att existera och leva på lika villkor som alla andra är större än rätten att...

Gör en jämförelse mellan två av de tre klassiska ideologierna och diskutera hur de tar sig uttryck i dagens samhälle.
Jag har valt att jämföra socialism och liberalism. Jag valde just de två eftersom jag anser att det är de som har påverkat Sverige mest både historiskt och under de senaste 10 åren.
Socialism i grunden handlar om att forma samhället så att alla individer ska ha lika möjligheter i livet. Därför är en stark offentlig sektor viktigt med bra och gratis skolgång, sjukvård, äldrevård osv. Detta medför att skatterna blir högre men att individen får tillbaka pengarna i form av trygghet. För att jämna ut fördelningen av medlen mellan individer skattas höginkomsttagare mer och låginkomsttagare har större möjligheter till bidrag.
Liberalismens grund är frihet. Liberaler anser att frihet är det viktigaste för individer. Man ska kunna ta egna beslut om sin skolgång, sjukvård osv. Det ska vara fritt att starta företag även inom vård och skola. Alla människor ska ha alla möjligheter att göra vad de vill med sina liv och...

FN är en mellanstatlig organisation, vad innebär det och vilka problem kan det medföra?
Att FN är en mellanstatlig organisation betyder att stater(länder) utgör organisationen i form utan medlemsstater. Detta medför att det är väldigt svårt att ta beslut som påverkar länder mot deras vilja. Det är endast säkerhetsrådet som kan ta bindande beslut gällande andra länder, men eftersom de ständiga medlemmarna har vetorätt är det enkelt för en av de medlemsstaterna att stoppa viktiga beslut.
FN som organisation måste alltså respektera enskilda länders självbestämmanderätt i så stor utsträckning som möjligt. Detta kan skapa problem när konflikter uppstår både mellan flera länder men även när det finns risk för inbördeskrig. Eftersom FN inte har några egna fredsbevarande styrkor tar det tid och arbete att snabbt få in trupper på plats där de behövs. Därför är generalsekreteraren en väldigt viktig del av organisationen. Generalsekreteraren väljs av generalförsamlingen som representant och högsta chef för hela FN. Därför finns det ett stort förtroende bakom personen som... Köp tillgång för att läsa mer

Frågor och svar | Demokrati | Ideologi | Statsskick

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-25
  Kanonbra skrivet! Väldigt användbart
 • 2017-10-31
  Skriven av Studerande på Termin 6
  den är jätte braaaaaaaaaaaaaaa