Frågor och svar: Kunskapsfilosofi och moralfilosofi - Filosofi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Filosofi A
 • MVG
 • 4
 • 1604
 • PDF

Frågor och svar: Kunskapsfilosofi och moralfilosofi - Filosofi A

Frågor med kortare svar som rör sig inom två filosofiska domäner: kunskap och moral. Se samtliga frågor som besvaras nedan (under "Innehåll").

Notera att källor saknas.

Innehåll

Kunskapsfilosofi:
1. Utred vad som är kunskap enligt följande:
a) empirism
b) rationalism
c) pragmatism
d) tyst kunskap
e) korrespondens
f) koherens

2. Förklara vad som skiljer den hypotetisk-deduktiva metoden från den induktiva metoden.
3. Vad menar man inom filosofin när man talar om att en förklaring också är en reduktion?
5. Förklara vad som menas med begreppet hermeneutik.
6. Vilken ism lägger den schweiziske språkforskaren Ferdinand de Saussure grunden för? Redogör för vad som kännetecknar ismen.
8. Den fransk-algeriske filosofen Jacques Derrida riktar kritik både mot hermeneutiker och strukturalister. Förklara Derridas teorier om dekonstruktion.
9. Ge exempel på två postmoderna filosofer. Vad kännetecknar postmodernismen inom filosofin?

Moralfilosofi:
10. Utred skillnaderna mellan normativ etik, deskriptiv etik och metaetik.
11. Utred hur många moralfilosofer ser på sambandet mellan skuld och frihet.
12. Vad kan ligga till grund när vi människor överväger vad som är bäst att göra vid olika situationer?
13. Redogör för vad som menas med den deontologiska teorin inom moralfilosofin.
14. Vad menas med att ha ett gott sinnelag?
15. Redogör för den teologiska teorin (konsekvensteorin) inom moralfilosofin.
16. Vilka är skillnaderna mellan en egoistisk handling och en universalistisk handling?
17. Förklara vad som menas med utilitarism. Redogör även för kritiken av denna nyttofilosofi.
18. Det har diskuterats vad som är det ”goda”. Vad kan det ”goda” anses vara inom moralfilosofin?

19. Situationen som infinner sig när vi ska handla påverkar självklart hur vi handlar. Det finns olika variationer som kan avgöra hur vi handlar. Ge några exempel på variationer som kan påverka vårt handlande.

20. Redogör för hur sokratisk metod kan användas för att diskutera huruvida alla personer är värda samma moraliska handling.

21. Vad skiljer ett värde från en norm eller regel?

22. Redogör för de grunder som läroboken tar upp vad gäller följande filosofers moralfilosofiska teorier:
a) Richard Hare
b) Philippa Foot
c) Emmanuel Levinas
d) Thomas av Aquino
e) Harald Ofstad
f) Zygmunt Bauman

Utdrag

"1. Utred vad som är kunskap enligt följande kunskapsteorier!

A. Empirism
Enligt empirismen är kunskap upplevelser av yttervärlden. Denna teori är dock problematisk då våra upplevelser påverkas av olika fördomar och tidigare upplevelser av yttervärlden. Det går alltså inte att se kunskapen som neutral då den inte är det.

B. Rationalism
Rationalismen menar att det förnuftiga tänkandet är kunskapens grund. Problematiken i denna teori ligger i att det inte går att tänka utan empiriskt innehåll. Tänkandet blir ju tomt då.

C. Pragmatism
Teorin om pragmatism menar att kunskap är det som på något sätt är nyttigt och användbart. I denna teori ligger problematiken i att vi inte har nytta av allting vi faktiskt vet något om. Blir det inte kunskap isådanafall? Vad är då allmänbildning om man ska utgå från en pragmatisk teori?

D. Tyst kunskap
Tyst kunskap finns inom många yrkesroller. Det kan vara den självklarhet man känner inom kunnigheten i ett yrke, konsten att förstå medmänniskor, eller något så enkelt som att cykla. Tyst kunskap definieras inte alltid, utan finns bara inom en.

E. Korrespondens
Enligt denna teori är kunskap något som har korrespondens med verkligheten, exempelvis en karta i förhållande till ett landskap.

F. Koherens
Kunskap är en världsbild som är logiskt sammanhängande utan motsägelser. Men vad är då logiskt, och vad är en motsägelse. En motsägelse kan ju vara lika logisk som den koherensen anser är logiskt."... Köp tillgång för att läsa mer

Frågor och svar: Kunskapsfilosofi och moralfilosofi - Filosofi A

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-12-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra, skönt att få svar på alla instuderingsfrågor snabbt! :)
 • 2016-10-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ..........................................................
 • 2015-07-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  utförligt och bra skrivet