Friktionskraft: Labbrapport i Fysik A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Fysik A
  • B
  • 9
  • 1616
  • PDF

Friktionskraft: Labbrapport i Fysik A

En laborationsrapport som redogör för friktionskraft. Detta förs genom att undersöka vilka faktorer som påverkar friktion, se sambandet mellan faktorerna för friktionskraften samt beräkna normalkraften.

Innehåll

- Inledning
- Syfte
- Teori
- Material
- Genomförande och resultat
- Diskussion
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

"Material:
• Vatten
• Vikter 100g 7st
• Precisionsvåg
• Dynamometer 2 N, 5N och 10N
• Stativfot, stativarm, stativkrok
• Cylindrisk graderad bägare

Genomförande och resultat:
Laborationen påbörjades genom att hämta materialen som stod på listan, Dynamometrarna 2N för lätta vikter, 5N för tyngre vikter 10N för de tyngsta vikterna som fanns under laborationen. Fina sandpappret och grova sandpappret tejpades fast på ett bord som föreställde två olika banor, medans själva bordet var en bana för sig själv.

Först vägdes tomma trälådan med hjälp av en precisionsvåg. Vikten antecknades i en tabell som var sedd för var och en bana för sig. Det första bana som valdes var den grova sandpappret där den tomma trälådan drogs med konstant hastighet med hjälp av en dynamometer. Friktionens storlek lästes av genom dynamometern som var fäst på den tomma trälådan och som var parallell med underlaget.

Därefter så valdes 10 olika föremål med olika vikter som lades på den tomma trädlådan, alltså gjordes försöket 10 gånger efter varandra, där det mättes massan och friktionskraft. Samma utförande gjordes med de andra två banorna som bestod av fint sandpapper samt träbordet. Varje vikt vägdes för sig (+ trälådan), och drogs över alla tre banorna. Det gjordes för var bana en tabell för sig själv där allt mätningar noterades.

Friktionskraften, normalkraften, tyngden av vikterna, och dragkraften med dynamometern noterades i 3 olika tabeller för de tre olika underlagen som trälådan drogs över. Vid normalkraftens beräkning gjordes med Stockholms tyngdfaktor som är 9,82 N/ kg."... Köp tillgång för att läsa mer

Friktionskraft: Labbrapport i Fysik A

[0]
Inga användarrecensioner än.