Hur fungerar Linköpings kommun? | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 13
  • 4559
  • PDF

Undersökning: Hur fungerar Linköpings kommun? | Rapport

En rapport där syftet är att undersöka hur en svensk kommun fungerar, med fokus på Linköpings kommun. Här analyseras hur kommunen arbetar med specifika frågor, såsom hållbar utveckling, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Både intervjuer och olika material såsom läroböcker och kommunens hemsida har använts för att reda ut frågeställningarna.

Rapporten utgår från följande frågeställningar:

- Hur är Linköpings kommun organiserad?
- Vilka uppgifter har en primärkommun och sekundärkommun?
- Vilka stora inkomstkällor och utgiftsposter har en kommun respektive ett landsting?
- Hur har den kommunala organisationen förändrats över tiden?
- Vilken politisk fråga i omsorgsnämnden är det mest åsiktsskillnad? Vilka olika åsikter finns?
- Hur arbetar Linköpings kommun med integration?
- Hur arbetar Linköpings kommun med mänskliga rättigheter?

Innehåll

Abstract/Sammanfattning 1
1. Inledning 3
1.1 Syfte 3
1.2 Frågeställning 3
1.3 Avgränsning 3
1.4 Metod 3
1.5 Material/Källkritik 4
2.1 Hur är Linköpings kommun organiserad? 7
2.2 Vilka uppgifter har en primärkommun och sekundärkommun? 7
2.3 Vilka stora inkomstkällor och utgiftsposter har en kommun respektive ett landsting? 7
2.4 Hur har den kommunala organisationen förändrats över tiden? 8
2.5 Vilken politisk fråga i omsorgsnämnden är det mest åsiktsskillnad? Vilka olika åsikter finns? 8
2.6 Hur arbetar Linköpings kommun med integration? 9
2.7 Hur arbetar Linköpings kommun med mänskliga rättigheter? 9
3. Diskussion/slutsats 10
Källförteckning 12

Utdrag

På samma sätt och med samma proportionella system som riksdagen väljs kommunernas och regionernas(som det numera heter) politiker utav invånarna genom direkta val. Detta sker dessutom samtidigt som statsvalet. Man röstar då fram kommunfullmäktiges respektive landstingsfullmäktiges företrädare, organ som ungefär motsvarar den statliga riksdagen på lokal och regional plan. Beroende på en kommuns antal invånare och röstberättigade bestäms hur många politiker som ska sitta i fullmäktige, s.k. ledamöter. En viktig lag kring kommunfullmäktige, kommunallagen, innebär att varje kommun är tvunget att utse två nämnder, där kommunstyrelsen kan betraktas som kommunens regering och valnämnden som har i uppgift att garantera att valen och folkomröstningarna sköts på rätt vis. Utöver dessa väljer kommunen till ytterligare nämnder efter önskan med...

Förr i tiden var Sverige uppdelad i så kallade socknar och ordförande i dessa var de lokala prästerna men även bönderna fick säga sitt. Socknarna handskades mest med frågor om kyrkoskötsel och skötsel om kyrkogården. Senare fick socknarna till exempel ansvar för folkskola, hälsovård och väghållning. Samtidigt fanns det bystämmor som befann sig på landsbygden och där var det jordägande bönder som styrde hur det gemensamma arbetet skulle gå till. Bystämmans ”ledarmöter” utgjorde byalaget och inom byalaget fanns det en ålderman som var ordförande. Samhället förändrades mycket under 1800-talet och kommunallagen infördes. Lagen innebar att socknarnas poster delades in i en kyrklig och icke-kyrklig del. Den kyrkliga skulle styras av församlingar och...

Här fick vi som svar av Ingrid Von Sydow att man använder sig av språkombud som ska underlätta för utlandsfödda att förstå personalen i hemtjänsten. Språkombuden kan agera tolk på plats eller via Skype, som Von Sydow berättade en del om. Ett språkombud kan alltså sitta i Stockholm och fortfarande stödja en invandrare här i Linköping med språket.
Hon nämner även att det inte är många av de äldre som är utlandsfödda. Tydligen så har de ungefär 11 000 besökare på hagdalska seniorhemmet per år och bara en bråkdel av dessa är födda utomlands. Till sist presenterade hon att Linköpings kommun satsar på ett så... Köp tillgång för att läsa mer

Hur fungerar Linköpings kommun? | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.