Genus och könsroller i massmedia | Enkätundersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturbruksprogrammet (NB) Årskurs 3
 • Annat
 • A
 • 8
 • 2161
 • PDF

Genus och könsroller i massmedia | Enkätundersökning

En enkätundersökning bland ungdomar, vars syfte är att undersöka ungdomars syn på genus och könsroller i massmedia. Eleven tar bland annat utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Skildrar media en rättvis bild av ett jämställt samhälle till våra ungdomar?
- Anser ungdomar att jämställs utvecklingen påverkas av media?
- Anser ungdomar att vi har tidningar idag som enbart är inriktade på män respektive kvinnor?
- Anser ungdomarna att män respektive kvinnor framställs olika i tidningar?
- Avspeglas teorierna om genus och könsroller i enkätsvaren?

Innehåll

GENUS I MASSMEDIA
- Inledning
- Bakgrund
- Syfte
- Frågeställningar
- Metod och material
- Teori
- Resultatredovisning
-- Fråga 1: Vilket kön förknippar du med tidningen ''Vi föräldrar?''
-- Fråga 2: Har du uppfattningen att män respektive kvinnor framställs olika i tidningar?
-- Följdfråga: Om ja, är detta bra eller dåligt?
-- Fråga 4: Tror du att vi har tidningar idag som enbart väljer att vara inriktade på män respektive kvinnor?
-- Fråga 5: Tycker du att media skildrar en rättvis bild av ett jämställt samhälle?
- Slutsatser
- Egna reflektioner

Utdrag

1 Inledning

1.1 Bakgrund
Genus är ett socialt kön, och innebär de faktorer som gör att män respektive kvinnor formar ett visst socialt beteende. I tidningar, reklamer och i tv ser vi varje dag män och kvinnor och dessa framställs på olika sett beroende på vilket kön de tillhör. Massmedia har med andra ord en stor betydelse för hur samhället anser att man och kvinnor ska vara och vilka ideal som ska vara aktuella. Intressant är då att ta reda på hur detta påverkar ungdomar, och först och främst hur de uppfattar massmedias betydelse för jämställdheten och könsrollerna – vilket är vad jag ska ta reda på i denna uppsats.

1.2 Syfte
Syftet med min undersökning är att få en bild av hur ungdomar uppfattar massmedias framställning av genus.'

1.4 Metod och material
Min metod jag kommer att använda mig av är en enkät. Jag kommer fråga ungdomar på Östra Reals gymnasium för att få fram svar på mina frågeställningar. Eleverna på Östra real kommer från hela Stockholm vilket resulterar till att undersökningen har ett allsidigt urval. Min uppsats kommer att bestå av en resultatredovisnings del och en slutsats.

Att jag valt att använda mig av enkät beror till störst del för att det är det bästa sättet att få fram vad ungdomarna anser om det jag vill få reda på. Intervjuer hade varit ett bra alternativ, men då jag inte har tid att utföra så mycket intervjuer som skulle krävas för att få ett brett och allsidigt urval valde jag enkäter. Fördel med enkäter är att det är en primärkälla, jag slipper eventuella mellanhänder. Dessutom är det ... Köp tillgång för att läsa mer

Genus och könsroller i massmedia | Enkätundersökning

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-05
  det var bra och jag kunde lära mig något
 • 2017-03-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Grym uppsats om könsroller
 • 2015-11-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  bra tyckker jag.........