Granskning av utvärdering | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Högskola och Universitet Termin 5
  • Annat
  • Inget betyg givet
  • 6
  • 2022
  • PDF

Granskning av utvärdering | Inlämningsuppgift

Sociologiska institutionen - Kvalitetsutveckling i det sociala arbetet.

En inlämningsuppgift där eleven har granskat en utvärdering av ett projekt. Eleven har bland annat granskat hur och vilka metoder/modeller som användes i utvärdering och hur resultatet kom att motsvarar projektets mål.

Projektet heter Aliera och syftar till att hjälpa funktionsnedsatta med sysselsättning.

Innehåll

Inledning
Syfte
Disposition
Utredande del
Diskussion
Resultat
Litteraturförteckning

Utdrag

Inledning

Samhällsvetaren Ingegerd Winqvist gjorde en utvärdering av ett projekt som hette Alliera i stadsdelen Lundby i Göteborg år 2008. Utvärderingen gjordes på uppdrag av FoU i Väst/GR. Alliera var ett projekt som i grunden fokuserade på hur personer med funktionsnedsättning skulle komma ut i arbetslivet och får en meningsfull sysselsättning. I Alliera önskade man starta ett nytt projekt med målet att fördjupa en förändringsprocess som pågått i verksamheterna för dessa personer, särskilt de som hade någon typ av psykiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. För denna förändringsprocess ville verksamhetscheferna att personal skulle vara medvetna om betydelsen av attityder och värderingar de hade gentemot brukarna när det gällde förhållningssätt och arbetssätt så att en attitydförändring skulle äga rum. Ingegerd Winkvist utvärderade detta projekt om attitydförändringar där målgrupp för utvärderingen i första hand var personal inom bland annat: Dagligverksamhet, bostäder med särskild service enl. SoL och LSS. Arbetsledare och Verksamhetschefer även de deltog. För att utvärdera projektet anordnades en utbildning i form av studiecirklar som den enda aktiviteten. Resultatet av utvärderingen visade att projektets mål i stor sett uppnåddes.

Syfte

Syftet med detta PM är att utvärdera eller kritiskt granska Ingegerds utvärdering av detta projekt. Jag kommer att utvärdera på vilket sätt Ingegerd analyserade projektet, frågor som berörs kommer enligt följande: vilka utvärderingsmodeller använde sig hon av? vilka metoder, hur resultat kan ha påverkats av metod och eller modell? osv om det har påverkats. Kan utvärderingen och resultat användas i liknande förhållande? Validitet, reliabilitet, maktordningar och etik kommer att beaktas. Följaktligen granskas hur projektet uppnått sitt mål enl. Winkvist.

Disposition

Följande avsnitt presenteras för att granska utvärderingen. En utredande del beskriver hur utvärderingen gjordes inklusive metod, utvärderingsmodell och hur utvärderaren gick tillväga. I Diskussion analyseras den utredande delen och frågorna som finns i syftet besvaras, makt och etik även de begreppen diskuteras. Sist presenteras ett Resultat då jag sammanfattar Ingegerd Winkvists utvärdering, dra mina slutsats ..... Köp tillgång för att läsa mer

Granskning av utvärdering | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.