Häxprocesserna i Sverige | Historia

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Högskola och Universitet Termin 1
  • Historia
  • MVG
  • 10
  • 2911
  • PDF

Häxprocesserna i Sverige | Historia

En längre fördjupningsuppgift som redogör för häxprocesserna i Sverige (Katarina Församling, Stockholm) på 1600 talet. Syftet är att ge en bild av häxprocesserna som drabbade Södermalm under 1670 – 1676 och titta närmare på dåtidens samhällssyn, kvinnosyn samt vad som framkommer genom vittnesprotokoll som drivande faktorer bakom häxanklagelserna. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

• Kan man urskilja ett mönster i den lokala spridningen av häxprocesserna i Stock-holm?
• Vilka samhällsklasser tillhörde de anklagade och anklagarna?
• Vilka typer av anklagelser riktades mot kvinnorna?

Lärarens kommentar

Mycket bra arbete och bra användning av historiska arkiv.

Innehåll

- Inledning 2
- Syfte och frågeställningar 2
- Metod och material 3
- Bakgrund 4
- Det svenska samhället under 1600-talet 4
- Det stora oväsendet 4
- Diskussion och sammanfattning 7
- Källor 9

Utdrag

Inledning
Jag har alltid fascinerats av Carl Jonas Love Almquists poetiskt suggestiva ”Häxan i kung Karls tid1” och undrat vad som utgjorde grunden i föreställningarna om fenomen som häxor, trolldom och häxprocesser samt betydelsen som dessa hade för 1600- talets män-niskor. Häxtron hade två huvudkomponenter, dels den folkliga tron att vissa människor hade en förmåga att skada eller förgöra andra, dels en teologisk idé om att djävulen stod bakom en komplott mot kristendomen, där blåkullafärd och pakten med djävulen stod i blickpunkten. Hur tog sig dessa föreställningar i uttryck i Stockholm under 1600- talets andra hälft, där missväxt och de ständiga krigen hade medfört fattigdom, svält och ett överskott av nödställda människor. I denna miljö av obemedlade människor, som till mycket stor del bodde på Södermalm i Stockholm, i kvarteren runt Mossebacke, i dom trånga gränderna kring den ännu inte färdiga Katarina kyrka, kan man hitta många ankla-gare såväl som anklagade i Stockholms häxprocesser. Min anstatts med denna uppsats är att redovisa hur stadsdelen Södermalm i Stockholm drabbades av trolldomsproces-serna under senare delen av 1600- talet och vilka de drivande faktorerna bakom dessa processer var.

Metod och material

Under uppsatsens gång kommer jag att använda mig av en kvalitativ ansats för att skapa en fördjupad förståelse för dåtidens attityder och idéer för att bättre förstå de drivande faktorerna bakom häxprocesserna. Denna ansats ger en öppenhet och närhet till ämnet samt möjligheter att under arbetets gång omvärdera och eliminera felkällor vilket, i sin tur, medför att man enklare kan redovisa resultat och möjliggöra kritisk läsning.

För att besvara mina frågeställningar kommer jag att använda mig av tryckta källor och arkivmaterial, från Stockholms stadsarkiv samt Stockholmskällan. Arkivmaterialet består till stor del av domstolshandlingar och vittnesprotokoll från 1670- talet, då häxproces-serna i Stockholm tog fart. Vidare har jag använt mig av textanalyser av tidigare forskning så som Ankarloos ”Trolldomsprocesserna i Sverige” för att få en helhetsbild av häxpro-... Köp tillgång för att läsa mer

Häxprocesserna i Sverige | Historia

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Häxprocesserna i Sverige | Historia.