Hatbrott mot homosexuella | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Rätten och samhället
  • A
  • 27
  • 5463
  • PDF

Hatbrott mot homosexuella | Rapport

En rapport med syfte att undersöka och analysera vad som definieras som ett hatbrott mot homosexuella, hur vanliga dessa brott är, dess tillvägagångssätt samt hur strafftillämpningen i brottsbalken ska tillämpas.
Rapporten syftar också till att undersöka ungdomars attityder till homosexuella och ta reda på vilka kunskaper de har gällande brott mot homosexuella.

Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att beskriva vad som definieras som hatbrott mot homosexuella, hur vanliga brott är mot homosexuella, dess tillvägagångssätt samt hur straff strafftillämplingen i brottsbalken ska tillämpas. Vidare är syftet att undersöka ungdomarnas attityd till homosexuella och ta reda på vilka kunskaper ungdomar har gällande brott mot homosexuella. Undersökning går ut på att ta reda på följande frågeställningar:

• Vad är ett hatbrott i lagens mening och hur ska strafftillämpningen i brottsbalken tillämpas?
• Hur vanligt är ett brott mot homosexuella och hur är dess tillvägagångssätt?
• Vilka kunskaper har ungdomar om brott mot homosexuella?
• Vilka attityder har ungdomar om homosexuella?

Innehåll

2 Inledning 4
2.1 Syfte och frågeställningar 4
3 Metod och material 5
3.1 Avgränsning 5
3.2 Källkritik 5
4 Teori 8
4.1 Hatbrott i lagens mening 8
4.2 Vanligt förekommande med hatbrott 8
4.3 Utveckling av antalet identifierade hatbrottsanmälningar 9
4.4 Identifierade hatbrottsanmälningar efter huvudbrottsanmälningar 9
4.5 Identifierade hatbrottsanmälningar efter tillvägagångssätt 10
4.6 Antal identifierade hatbrottsanmälningar efter plats 11
4.7 Gärningspersonens relation till den utsatte 12
4.8 Andel handlagda brottsanmälningar efter huvudbrott 13
5 Empiri 14
5.1 Ungdomarnas attityd 14
5.2 Ungdomarnas kunskaper om brott 14
6 Slutdiskussion 19
6.1 Slutord 19
7 Källförteckning 21
7.1 Tryckta källor (böcker, tidningar, rapporter mm) 21
7.2 Otryckta källor ( t ex internetkällor) 21
8 Bilagor 22
8.1 Bilaga 1 22

Utdrag

Sammanfattning
Uppsatsens syftet har varit att undersöka och analysera vad som definieras som ett hatbrott mot homosexuella, hur vanliga brott är mot homosexuella, dess tillvägagångssätt samt hur straff strafftillämplingen i brottsbalken ska tillämpas. Vidare är syftet att undersöka ungdomarnas attityd till homosexuella och ta reda på vilka kunskaper ungdomar har gällande brott mot homosexuella. Uppsatsen bygger på en kvantitativ metod där Brottsförebygganderådets rapport, internetkällor och en empiri baserad på en enkätundersökning i två ekonomiklasser används. Undersökningen visar att de flesta vet vad ett hatbrott är men inte vad det var för skillnad mellan ett vanligt brott och ett hatbrott. Slutsatsen som kan dras utifrån detta är svårt att bevisa hatbrott och att lagen har olika strafftillämplingar för hatbrott. Rapporten visar att undersökningen bör fördjupas i kunskaper kring hatbrott då allmänheten bör känna till denna form av brott.

2 Inledning

I artikeln ”Homosexuella utsatta i hela världen” från 2004 tas det upp att homosexuella i Sverige får gifta sig och adoptera, men trots öppenheten ökar antalet hatbrott mot homosexuella i samhället . Från 1996 har antalet hatbrott fördubblats i Sverige. Detta beror på att hatbrott är ett form av brott som är svårt att bevisa då det oftast uttrycks i ord eller värderingar.

3 Metod och material

Detta arbete bygger på en kvantitativ metod där sökord om hatbrott mot homosexuella och ungdomars kunskap inom området har använts. Rapporten bygger på Brottsförebygganderådets rapport, internetkällor och en empiri baserat på baserat på två ekonomiklasser i åldrarna 16-17, samt en studie av homofoba hatbrott i Sverige. Informationen är hämtad utefter källor som grundar sig på fakta och inte egna värderingar. Detta för att minska risken för att hitta en källa som inte har äkta fakta, säkra källor som BRÅ och polisens hemsida finns därför med.
3.1 Avgränsning

Det ligger fokuserat på homosexuella hatbrott i Sverige med fokus på en enkät som syftar sig på Mora Gymnasiums åk 2 som besvarade ett antal frågor. Detta med tanke på att man ska se vad ungdomarna har för kunskaper kring hatbrott mot homosexuella och hur de ser på samhällets värderingar.
3.2 Källkritik

Källa: Rapport av BRÅ ”Hatbrott 2014”
Brottsförebyggande Rådet, BRÅ är en myndighet som sprider kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brottet för att brottsligheten ska minska och öka tryggheten i samhället.
Äkthet. Denna rapport är skriven av Carina Djärv, Sara Westerberg och Anna Frenzel. Denna... Köp tillgång för att läsa mer

Hatbrott mot homosexuella | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.