Hinduism och Buddhism | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Religionskunskap 1
 • Inget betyg givet
 • 5
 • 2335
 • PDF

Hinduism och Buddhism | Sammanfattning

En sammanfattning av de två världsreligionerna hinduism och buddism. Grundläggande information om religionerna presenteras och eleven redogör för respektive religions olika trossatser och utformning.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Hinduismen beräknas ha sina rötter så långt bak i tiden som 1500 år f.Kr då indoeuropiska stammar började bosätta sig i Indien och hade med sig sin polyteistiska religion som därigenom blandades med den existerande och blev den första formen av hinduism. Man är ganska säker på att större delen av den nuvarande religionen består av de gudar och riter som Induskulturen redan hade när indoeuropeerna kom.

Den första tiden var religionen mest inriktad på att se till att gudarna var nöjda så att de inte straffade världen och alla som lever i den, igenom offerriter, ceremonier m.m, man vet inte säkert om tanken med reinkarnation fanns under denna första epok.

Självklart så har man kanoniska skrifter även inom hinduismen och dessa är Veda-texterna, från tiden 1500 år f.Kr, som innehåller sånger, hymner och melodier som skall sjungas/spelas vid olika högtider m.m, samt offerriter och besvärjelser. Brahmantexterna hanterar frågan om offer, redogör och spekulerar om offrets betydelse för gudar och människor. Sedan har 108 stycken olika Upanishader som är filosofisk/religiösa och tar upp några av de centrala begreppen inom hinduismen.

För enkelhetens skull så listar vi dem med en gång.

• Brahman, alltså världsjälen, det som egentligen är eftersom hinduer anser att verkligheten som vi lever den är en illusion – endast Brahman är verklig.
• Atman, detta är människans själ. Varje människa har en bit av gudom inom sig som dras till och vill förenas med världsjälen.
• Maya är det som skiljer oss ifrån den verkliga verkligheten och duperar oss att uppleva den som fysisk, när den egentliga verkligheten är andlig.
• Samsara är namnet för den kedja eller kretslopp som styr återfödelsen för både människor och djur.
• Karma har nog de flesta hört talas om och det bygger alltså på att man får det man förtjänar ungefär – om man gör dåliga handlingar som får dåliga konsekvenser för folk och fä sjunker karman och man får i nästa liv sota för det. Däremot om man är god och utför goda handlingar kommer man att i nästa liv födas högre upp på livsstegen [som för övrigt är utformad på detta vis;]
o Gudar
o Nötkreatur
o Ormar och apor
o Människor av höga kast
o Människor av låga kast
o Övriga djur
o Insekter
• Moksha är det ultimata tillståndet och det yttersta målet för hinduer, det är här som atman kan förena sig med brahman, nå nirvana och slippa samsara.
• Dharma brukar man beteckna den plikt som följer med en viss kast och vissa yrken.
• Tat twam asi betyder Det är Du och uttrycker att alla är allt, atman är en del av brahman, och vi är alla del i denna kollektiva världssjäl.


En sista viktig skrift, som dock inte är ett rättesnöre på samma vis, är Mahabarata som är ett epos där den viktigaste berättelsen... Köp tillgång för att läsa mer

Hinduism och Buddhism | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa