Identifiering av okänd alkohol | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Kemi 2
  • A
  • 8
  • 1570
  • PDF

Identifiering av okänd alkohol | Labbrapport

Syftet med denna labbrapport är att identifiera en okänd alkohol utifrån ett par kända alkoholer. Uppgiften som ska utföras är indelad i två delar. I den ena delen ska en riskbedömning göras som innefattar både säkerhetsåtgärder och avfallshantering och i den andra ska en alkohol identifieras.

Innehåll

1. Inledning
1.1 Syfte
1.2 Hypotes
1.3 Metod
1.3.1 Densitet
1.3.2 Kemiska egenskaper
1.3.3 Antändlighet
1.3.4 Lågfärgstest
1.4 Kemikalier
1.5 Material
2. Resultat
3. Diskussion
3.1 Felkällor
3.2 Slutsats
4. Riskbedömning & avfallshantering
4.1 Säkerhetsåtgärder
4.2 Avfallshantering
5. Källförteckning

Utdrag

1. Inledning

Alkoholer är organiska ämnen som består av ett eller flera hydroxigrupper (OH) som binds till kolatomer i en kedja.[1] Hydroxigruppen ger alkoholen dess karaktäristiska egenskaper och är således en funktionell grupp. Denna funktionella grupp gör bland annat att alkoholer är mer vattenlösliga och har högre kokpunkt än andra molekyler.[1] Alkoholer förekommer både naturligt i exempelvis cellers metabolism samt jäsning av socker men även syntetiskt genom additionsreaktioner. Alkoholer används som bland annat frostskyddsmedel och berusande medel.[1]

1.2 Hypotes

Utifrån tidigare egenskaper är det ypperligt enkelt att identifiera alkoholen glycerol just på grund av av att den är, olikt de andra alkoholerna, otroligt viskös.

1.3 Metod

1.3.1 Densitet

Densiteten fastläggs genom att väga 10ml av den okända alkoholen. Efter man har vägt alkoholen subtraherar man bägarens vikt för att få densiteten av alkohol. 10ml är 1 cm3 vilket ger oss enheten för densitet (g/cm3).

1.3.2 Kemiska egenskaper

Alkoholernas kemiska egenskaper kan undersökas ypperligt enkelt genom exempelvis kokpunkt och löslighet i vatten.

Kokpunkten undersöks genom en bunsenbrännare, degel, termometer och trefot. Lägg degeln på trefoten och häll i en liten del av alkoholen i degeln. Sätt på bunsenbrännaren och undersök på vilken temperatur alkoholen börjar koka.

Lösligheten i vatten undersöks genom att tillsätta vatten i alkohol. Antingen är alkoholen hydrofil eller hydrofob, det vill säga antingen löser den sig eller så löser den sig inte alls. Lösligheten för varje alkohol finns på en tabell. Om det är svårt att se om alkoholen löst sig ...... Köp tillgång för att läsa mer

Identifiering av okänd alkohol | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.