Industriella revolutionen i Storbritannien | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • A
  • 13
  • 3835
  • PDF

Industriella revolutionen i Storbritannien | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete där eleven besvarar frågeställningen: "Vad låg bakom den industriella revolutionen?". Eleven svarar också på varför Storbritannien var först med att industrialiseras.

Innehåll

1 Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Metod
2 Vad hände under den industriella revolutionen?
3 Revolutionens bakomliggande orsaker
3.1 Storbritannien – Kapitalmarknadens centrum
3.2 Kapitaliseringen av det brittiska jordbruket
3.3 Kol, bomull och järn – 1700-talets guldgruvor
3.4 Industrin möter vetenskapen
3.5 Arbetarna – Sällan nämnda, aldrig glömda
3.6 Transporten i, till och från Storbritannien
4 Analys – Därför blev Storbritannien först ut
5 Källförteckning

Utdrag

1.1 Bakgrund
Det industrialiserade samhälle vi idag ser, med industrier, fabriker och olika typer av maskiner att följa våra order, har inte alltid funnits. Idag känns det väldigt avlägset att leva i en värld utan maskinell kraft. Faktum är att vi endast behöver blicka tillbaka så lite som 300 år för att kunna se denna verklighet vara sann, över hela vår planet. Detta kom att förändras genom den genomgripande världsförändring som vi idag kallar för den industriella revolutionen. Jag frågar mig, vad låg bakom denna industrialisering? Varför blev Storbritannien världens första industriland? Jag gör gällande att mina egna kunskaper om den industriella revolutionen redan innan skrivandet av denna uppsats var stora. Som aspirerande samhällsvetare med intresse för historia hade jag stött på ämnet sedan tidigare. Naturligtvis har jag under skapandet av denna uppsats såväl breddat som fördjupat mitt kunnande ytterligare, något som motiverat mitt skrivande.

1.2 Syfte
Jag syftar att med denna uppsats besvara frågan: Vad låg bakom den industriella revolutionen? Uppsatsen kommer endast att redogöra för de bakomliggande orsakerna till att den industriella revolutionen först uppkom i Storbritannien. Då Storbritannien i mångt och mycket drog igång sin industrialisering på egen hand har jag valt att endast fokusera på faktorerna till att de lyckades med sin industrialisering. Britterna skapade mallen för hur ett utvecklingsland ska kunna stöpas om till ett industriland. Vidare har jag begränsat min uppsats till tidsperioden 1600-1850. Detta är åren i anslutning till revolutionens startskott och sluttamp, och således de mest relevanta för att besvara min frågeställning.

1.3 Metod
Under skrivandets gång har jag huvudsakligen använt mig av de nedan listade källorna: § Bra böckers världshistoria av Lars-Arne Norborg
§ Perspektiv på historien A av Hans Nyström och Örjan Nyström
§ Bonniers stora lexikon, uppslagsord Industrialism
§ Nationalencyklopedins nätupplaga, sökord Industriella Revolutionen
§ History Channels hemsida, sökord The industrial revolution

Nationalencyklopedins nätupplaga (härefter kallad NE) visade sig mycket användbar i skapandeprocessens inledande del. Även om artikeln på NE inte innehöll några djupare kunskaper om revolutionen, så gav den mig ändå en god överblick över situationen baserad på ett välformulerat språk. Det var därefter enkelt för mig att sätta upp uppsatsens ramar/begränsningar som nämndes under föregående rubrik. Norborgs Bra böckers världshistoria gav mig djupa kunskaper inom mitt ämne. Norborg tar inte upp några nya faktorer gentemot de andra källorna, utan han går igenom dem ännu noggrannare ur ett globalt perspektiv. Då jag begränsat denna uppsats från faktorer från andra länder än Storbritannien, har jag endast kunnat använda små stycken av denna källa. Norborgs sätt att skriva, är för mig extremt långtråkigt att läsa. Han prioriterar redovisandet av fakta framför läsglädje och flyt. Texten är till bredden fylld med avancerade begrepp, årtal, siffor och statistik likt stycket nedan:... Köp tillgång för att läsa mer

Industriella revolutionen i Storbritannien | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.