Instuderingsfrågor: Romantiken och 1800-talet

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (före 2011) Årskurs 2
  • Kultur- och idéhistoria
  • VG
  • 5
  • 1466
  • PDF

Instuderingsfrågor: Romantiken och 1800-talet

Frågor med längre svar inom ämnet kultur- och idéhistoria, med fokus på romantiken och 1800-talet.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Följande frågor besvaras:

1. Redogör för de centrala romantiska idéerna, dess rötter i upplysningstidens filosofi (Kant) och den antika filosofin (Platon och nyplatonismen).
2. Den romantiska rörelsen var en progressiv rörelse som reagerade starkt mot många etablerade värden och ideal i frågor om kultur och konst och förde fram en ny syn på konstens uppgift, konstarternas former och nya uttryck. Nämn minst 4 olika företeelser
3. Berätta lite om Johann Wolfgang von Goethe, hans diktning och hans stora idédrama Faust!
4. Vi har på lektionerna behandlat 4 filosofer och idétraditioner som något sätt har haft betydelse för konsten. Berätta om de viktigaste idéerna och, i förekommande fall, deras förhållanden till konsten hos följande filosofer.
A. Friedrich Hegel
B. Arthur Schopenhauer
C. Sören Kirkegaard och de efterföljande existentialisterna: Jean-Paul Sartre och Albert Camus
5. Berätta om Richard Wagner, hans viktigaste operor, hans konstfilosofiska tankar och hans eventuella ställning som förgrundsgestalt för antisemitismen, Adolf Hitler och den nazistiska ideologin. Även här skall du lägga in dina egna reflektioner och om möjligt göra ditt eget etiska ställningstagande.
6. Romantiken som period inom musiken sträcker sig från 1800 -talets första hälft in på 1900-talet. Vad kännetecknar den romantiska musiken och några exempel på tonsättare som skapat verk inom följande genrer.
A. Symfoni
B. Opera (ej Wagner som du behandlat ovan)
C. Sonat
7. Den franska impressionismen är en av de viktigaste stilarna inom 1800-talets måleri. Berätta om den och visa och analysera ett konstverk.

Utdrag

Romantiken var en motreaktion till det industriella vetenskapscentrerade samhälle som började växa i början av 1800talet. De centrala idéerna utgick mycket från Rousseaus filosofier om hur människan skulle återgå till naturen.

Det skulle hjälpa oss att nå idévärlden, en filosofi som hämtades från Platon. Det rena förnuftet var mindre värderat och istället lyfte man fram känslor och fantasi. Detta presenterade en mer humanistisk syn på människan. Vi är mer än robotar, en motreaktion till upplysningens simpla bild av människan. Vi var helt plötsligt så mycket mer.

Konstnären fick en mycket upphöjd status i samhället. Mycket av detta framfördes av Immanuel Kant som skrev ”Kritik av det rena förnuftet”. Han menade att vi alla var födda med en moralisk syn på världen och att vi alla skall följa denna syn. ”Handla så att du kan vilja att ditt handlingssätt blir till allmän lag... Köp tillgång för att läsa mer

Instuderingsfrågor: Romantiken och 1800-talet

[0]
Inga användarrecensioner än.