Jämtskans språkliga utveckling | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • A
  • 15
  • 4267
  • PDF

Jämtskans språkliga utveckling | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som undersöker de nordiska språkens inflytande på den jämtländska dialekten. Eleven presenterar bland annat betydelsefulla händelser och språkinfluenser från 800-talet fram till modern tid, samt en enkätundersökning kring ställningen för jämtskan i dagsläget och dess framtid. Följande frågeställningar besvaras:

- Finns det några betydelsefulla händelseförlopp som har påverkat jämtskan?
- Har jämtskan förändrats eller har den alltid varit den samma?
- Hur ser framtiden ut för den jämtländska dialekten?

Elevens kommentar

Sammandraget ska sammanfatta HELA uppsatsen. Denna är något vag.

Innehåll

JÄMTSKANS SPRÅKLIGA UTVECKLING

1. INLEDNING
1.1 Syfte och frågeställning
1.2 Benämning av den jämtländska dialekten
2. BAKGRUND
2.1 Vad är en dialekt?
2.2 Jämtskan ur ett historiskt perspektiv
2.3 Utvecklingen under det svenska styret
2.4 Jämtskan i modern tid
3. METOD
4. RESULTAT
4.1 Resultatet av nämnvärda milstolpar för jämtskan
4.1.1 Försvenskningen
4.1.2 Motviljan att vara svenskt
4.2 Resultatet av enkäten
5. DISKUSSION
5.1 Sammanfattning av syftet
5.2 Enkäten och dess problematik
KÄLLFÖRTECKNING
Bilaga 1 – Presentation och anvisningar till enkätfrågor
Bilaga 2 – Enkätfrågor

Utdrag

SAMMANDRAG
Jämtskan är på väg att försvinna, precis som många andra svenska dialekter. Detta har sagts sedan en lång tid tillbaka och är också vad undersökningar visar på, men trots det lever jämtskan kvar i askan.

Detta är en uppsats om vilken påverkan de nordiska språken och i synnerlighet (riks)svenskan har haft på jämtskan över tid. I uppsatsen finns det att finna betydelsefulla och analyserade händelser kronologiskt ordnat från 800-talet fram till modern tid. För att undersöka användandet av jämtskan dagens samhälle har en mindre enkätundersökning genomförts. Jämtskan är en dialekt som blivit influerat av ett flertal nordiska språk,
däribland (riks)svenskan. Men vilka nordiska språk och hur kommer det sig?

INLEDNING
År 1645 blev Jämtland svenskt, därmed bytte Jämtland både nationalitet och språk efter att ha varit dansk-norskstyrt. Försvenskningen tog fart inom många aspekter i det numera svenska landskapet. Språket som började växa fram i landskapet fick så småningom en
egen benämning – Jam(t)ska. Jämtskan har uppmärksammats av ett flertal personer, vilka sedermera har utvecklat ett gediget intresse för dialekten och Östersunds stadsbibliotek har ett stort antal böcker vigda för landskapsmålet. Här finner man språkvetenskap, faktaböcker och skönlitterära texter av den – enligt mig – ofta svårtolkade dialekten.

Jag vill bejaka min hembygd och har därmed valt att skriva en uppsats om dialekten. Jämt-kan har under en längre tid ansetts vara en hotad dialekt och antalet användare verkar bli allt färre. Rikssvenskan är numera ett faktum och den har spridit sig över hela Jämtland.

Syfte
Mitt syfte med denna uppsats är att ta reda på vilken påverkan de nordiska språken och i synnerlighet (riks)svenska har haft på jämtskan över tid. För att finna adekvat
material kommer jag att lägga stor vikt på att söka efter olika betydelsefulla händelser tillbaka i tiden samt förhoppningsvis kunna finna någon signifikant händelse från 2000-talet. Har jämtskan alltid uttalats med samma accent? Finns det dialekter inom dialekten? Talas jämtskan av ungdomar i dag eller är den tiden passé?... Köp tillgång för att läsa mer

Jämtskans språkliga utveckling | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.