Kalhygge | Fältstudie

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • E
  • 10
  • 1774
  • PDF

Kalhygge | Fältstudie

En fältstudie som handlar om kalhyggen, där ett skogsområde med kalhygge undersöks. Syftet är att undersöka hur kärlväxter i området påverkas av att området har avverkats.

Innehåll

Kalhygge

- Bakgrund
- Frågeställning
- Centrala begrepp
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Felkällor
- Slutsats
- Källor

Utdrag

Metod

För att genomföra undersökningen användes det rutmetoden. Med hjälp av ett måttband sattes åtta stora rutor upp; 1*1 m. Det rullades blåa presentsnöre runt alla rutor för att identifiera vad vilken ruta hette. Efter det gjordes det en utförlig beskrivning av rutans biotiska och abiotiska drag. Sedan bestämdes rutornas störningsgrad i relation till varandra på skalan 1 till 3. I efterhand bestämdes det att ändra skalan1 till 5 istället. Med endast 3 steg på skalan blir det svårt att läsa ut något resultat. Det skedde artbestämning av kärlväxter i varje ruta. Det togs även jordprover både i form av uppgrävda jordprover och prover med jordborrar. Uppgrävda jordprover förvarades i förslutna plastpåsar för att sedan analyseras i labbet.

I labbet testades jordprovernas pH-värde och fuktighet. Jorden silades så att det bara var jordkorn kvar och inte rötter eller gräs. Sedan mättes 50 ml jord upp i en bägare och vägdes för att uppskatta fuktigheten. 20 ml av den skakade jorden blandades med 15 ml destillerat vatten och pH-värdet mättes med hjälp av en pH-mätare... Köp tillgång för att läsa mer

Kalhygge | Fältstudie

[0]
Inga användarrecensioner än.