Kenyas vattenbrist | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • Inget betyg givet
  • 21
  • 6010
  • PDF

Gymnasiearbetet: Kenyas vattenbrist | Gymnasiearbete

Det här är ett gymnasiearbete som handlar om vattenbristen runt om i världen, med fokus på Kenya. Syftet med arbetet är att belysa problemet med vattenbrist i Kenya, samt att reda ut vilka orsakerna och konsekvenserna av detta är. Dessutom diskuteras vilka åtgärder som kan hjälpa situationen.

Innehåll

Kapitel 1 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte 1
1.3 Frågeställningar 1
1.4 Material och metod 1
1.5 Avgränsningar 2
1.6 Begreppsdefinitioner 2
1.8 Teori/modell – de tre dimensionerna 3
1.7 Disposition 4
Kapitel 2 5
2.1 Klimat 5
2.2 Naturliga orsaker 6
2.3 Mänskliga orsaker 6
2.4 Konsekvenser för individen 7
2.5 Konsekvenser för samhället 8
Kapitel 3 10
3.1 Åtgärder lokalt 10
3.2 Åtgärder globalt 11
Kapitel 4 Analys 12
Källförteckning 16

Utdrag

1.1 Bakgrund
Rent vatten är en mänsklig rättighet, trots det dör tusentals barn varje dag i flera olika länder på grund av smutsigt vatten och vattenbrist världen över. I detta arbete kommer Kenya att användas som ett exempel på ett sådant land. Där överlever familjer på bara några få liter vatten eftersom det inte finns tillräckligt, nederbörden är liten och torkan är ett stort problem. Det finns flera områden som saknar vatten och har ett väldigt torrt klimat. Detta påverkar både människorna som bor i Kenya men även djuren. På internet och i medier beskrivs ofta dessa områden och hur vi kan hjälpa dem att få ett bättre liv. Men för att veta hur vi ska hjälpa ett sådant land som har vattenbrist, måste vi bland annat veta orsakerna till det samt konsekvenserna av detta. Detta arbete är ett försök att belysa vattenproblematiken och komma fram till konkreta åtgärder till densamma.

1.2 Syfte
Syftet med detta gymnasiearbete är att belysa vattenbristproblematiken i Kenya, vilka orsaker och konsekvenser denna har, samt vilka åtgärder som görs och måste göras lokalt och globalt för att förhindra denna.

1.3 Frågeställningar
1. Vilka orsaker och konsekvenser har vattenbrist för Kenyas befolkning och lantbruk?
2. Vilka åtgärder kan göras globalt och lokalt för att förhindra att vattenbrist uppstår i Kenya?
3. Finns det ett samband mellan vattenbrist och fattigdom eller är problemet klimatberoende?

1.4 Material och metod
Materialet som har använts har varit böcker och internet. Materialets styrka är att böckerna har skrivits av personer som är kunniga inom ämnet och att böckerna har gått igenom många processer, de har granskats noga innan de har publicerats Materialet som har studerats var bland annat böcker som Geografi 1 och 2 av Peter Östman, vilket är pålitligt material då han är en universitetslektor och har skrivit böcker i geografi. En svaghet med materialet kan vara att källorna ibland kan vara skrivna utifrån ett visst perspektiv och ha en viss tendens till att ge felaktig information. Vilket innebär att författaren kan ha skrivit det utifrån sitt perspektiv och utelämnat viktig fakta. Internetkällor från organisationer som WWF och Unicef kan ha vinklat sin information och uteslutit saker som kan ha varit relevanta men utelämnats. Metoden som har använts är granskning och läsning av både böcker och sekundärmaterial. Varför denna metod valdes var på grund av att det finns tillräckligt mycket fakta i böcker och på internet. Därför behövdes det inte göras några intervjuer eller observationer. Dessutom var det mest effektivt att läsa igenom material från böcker och internetkällor och sedan börja skriva arbetet... Köp tillgång för att läsa mer

Kenyas vattenbrist | Gymnasiearbete

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Kenyas vattenbrist | Gymnasiearbete.