Klimatpåverkan i Danderyds kommun | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 3
  • Inget betyg givet
  • 6
  • 1573
  • PDF

Klimatpåverkan i Danderyds kommun | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om huruvida Danderyds kommun uppfyller de 16 nationella miljökvalitetsmål.

Innehåll

De 16 nationella miljökvalitetsmålen
Klimatförändringar
Miljöprogram i Danderyds kommun
Växthusgasutsläpp i Danderyds kommun
Klimat- och energistrategier i Danderyds kommun
Förutsättningar och problem
Analys av miljömålsarbetet
Referenslista

Utdrag

De 16 nationella miljökvalitetsmålen

Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Alla miljökvalitetsmålen ska vara uppnådda år 2020, förutom ​begränsad klimatpåverkan
​ som ska vara uppnått år 2050. Många miljömål kan endast nås med hjälp av internationella samarbeten, exempelvis inom EU. Sveriges riksdag och regering beslutar om lagar, skatter eller andra styrmedel som driver miljöarbetet framåt. Riksdagspolitiker som ingår i miljömålsberedningen ger råd till regeringen om styrmedel, strategier och åtgärder som bör tillämpas för att nå miljömålen. För att följa upp och nå miljömålen genomförs regionalt och lokalt arbete av Skogsstyrelsen, respektive länsstyrelse och kommunerna. (Regeringskansliet 2017)

Klimatförändringar
Ett av de 16 nationella miljökvalitétsmålen är ​begränsad klimatpåverkan. Klimatförändringar är ett av de mest angelägna miljöproblemen just nu. Förbränning av fossila bränslen samt utsläpp av koldioxid och växthusgaser i atmosfären är nyckelfaktorer till klimatförändringar och global uppvärmning som är orsakade av mänsklig aktivitet. Klimatförändringens effekter påverkar oss som lever idag, men kommer framförallt att påverka framtida generationer. (WWF 2017) Ur den senaste årliga uppföljningen av de svenska miljömålen, har ett tiotal nationella åtgärder publicerats för att nå miljökvalitetsmålet ​begränsad klimatpåverkan. Enligt uppföljningen 2017 antas målet dock inte kunna uppnås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Utvecklingen i miljön är negativ då halterna av växthusgaser i atmosfären ökar. För att minska risken för farlig klimatpåverkan behöver utsläppen minskas. Det krävs både teknikutveckling och samhällsförändringar för att kunna tackla förändringen vi står inför. (Naturvårdsverket 2016) Transporterna är en av de stora utmaningarna. Enligt preliminära siffror ska utsläppen från vägtrafik ha minskat under 2016 tack vare framförallt ökad användning av biodrivmedel samt effektivare fordon. Åtgärder och styrmedel behöver dock skärpas för att skapa en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Ett förslag från regeringen om bland annat reduktionsplikt har presenterats. Den ställer krav på drivmedelsleverantörer att minska bensin och diesel genom ökade biodrivmedel. 2016 träffade regering... Köp tillgång för att läsa mer

Klimatpåverkan i Danderyds kommun | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Klimatpåverkan i Danderyds kommun | Inlämningsuppgift.