Könsroller i barnfilmer | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Humanistiska programmet (HU) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 1b
  • VG
  • 10
  • 2627
  • PDF

Könsroller i barnfilmer | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som dels undersöker könsroller och könsuttryck i Disneyfilmer om djur. Genom att studera sju filmer producerade mellan 1950- och 2010-talet presenterar eleven ett antal olika diagram som illustrerar konstruktionen av könsroller bland djuren.

Studienets kommentar

Notera att källor saknas, och att texten i arbetets avslutade del verkar vara felplacerad (det handlar om den formella jämställdheten på Globala Gymnasiet och är tillsynes inte sammanhängande med analysen av Disneyfilmer).

Innehåll

HUR SER KKÖNSROLLER UT I BARNFILMER OM ANIMERADE DJUR?
- Inledning
- Bakgrund
- Syfte
- Frågeställning
- Avgränsning
- Centrala begrepp
-- Socialkonstruktivism
-- Genus, kön, könsroller
-- Heterosexuell samhällsnorm
-- Intersektionalitet
- Metod och material
- Resultat
- Slutsats

Utdrag

1.1 BAKGRUND
Animerade filmer från populära filmbolag som Disney har setts av människor från alla generationer. Litteratur har blivit en mindre viktig del av barns vardag och litteraturens roll har till stor del tagit över från filmen. Populärkultur utgör en viktig del för ungdomars identitetsskapande och är en av många källor där barn tidigt i livet exponeras för könsnormer. Jag valde att undersöka könsrollerna sju filmer från varje årtionde mellan 40- och 00-talet för att undersöka vilka strukturer och skillnader som finns i framställningen av kön och vad de förmedlar till barnen.
Jag valde att rikta in mig på djuren eftersom de antropomorfiska personerna i filmerna tydligt visar hur skaparna tolkar kön och väljer att visa dem.

1.2 SYFTE
Syftet med undersökningen är att undersöka vilka mönster som finns i porträtteringen av djur i animerade filmer riktade till barn ur ett genusperspektiv. Den undersöker vilka strukturer som finns i filmerna och vilken bild av kön och genus som filmerna förmedlar till en ung generation.

1.3 FRÅGESTÄLLNING
– Hur ser konstruktionen av könsrollerna ut i några av de populäraste filmerna från de senaste årtiondena och hur har den förändrats?... Köp tillgång för att läsa mer

Könsroller i barnfilmer | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.