Kolonialismen i Somalia | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 14
  • 2918
  • PDF

Kolonialismen i Somalia | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven har skrivit om hur Somalia blev koloniserad av Storbritannien, Italien och Frankrike i slutet av 1800-talet.

Eleven har följande frågeställningar:

1. Hur har koloniseringen påverkat Somalia, vilka konsekvenser samt inkonsekvenser har detta medfört?

2. Varför blev Somalia koloniserad?

3. Hur kan man utifrån teorin om orientalism förklara och förstå hur Somalia har påverkats av kolonialismen?

Innehåll

Innehållsförteckning
Inledning
Syfte
Frågeställning/-ar
Metod
Teori (edward said)
Källkritik
Bakgrund
Analys och resultat
Avslutande diskussion
Källförteckning

Utdrag

Inledning

I denna uppsats så kommer jag berätta hur Somalia, som då är ursprungsbefolkningen har påverkats av Italien, Storbritannien och Frankrike som koloniserade de somaliska områden i slutet av 1800-talet fram till 1960 då landet blev självständigt. En anledning till att jag valde detta ämne är för jag själv är Somalie och jag inte vet så mycket om historien bakom mitt hemland och jag tycker det är viktigt att veta detta. Till och börja med kommer jag redovisa för uppsatsen syfte då jag beskriver noggrant varför jag valde detta område och varför det är viktigt för mig att skriva om detta. Därefter kommer jag redogöra mina frågeställningar, alltså de frågor som jag avser besvara i min uppsats. Sedan kommer jag beskriva min metod där jag beskriver väldigt noggrant hur jag gjort för att besvara mina frågor så utförligt som möjligt. Jag kommer också koppla min uppsats med Edward Saids teori som jag kommer använda för att kunna förklara och få de som läser förstå hur Somalia har påverkats av kolonialismen, vilka konsekvenser det har medfört men även vilka inkonsekvens det skapat. I min uppsats så kommer jag dessutom gå igenom alla de källor jag använt och vad jag har använt dem till i min stycke om källkritik. Slutlingen kommer jag även redogöra och beskriva min analys och resultat där jag kommer besvara mina frågeställningar genom att använda mig ännu en gång utav Saids teori. Utöver min källkritik kommer jag avsluta min uppsats med en avslutande diskussion där jag diskuterar kring min analys och resultat utan att vara i behov utav källor samt för jag fram mina egna åsikter här.

--------

Metod

Eftersom uppsatsen syfte är att undersöka och redogöra hur Somalia har påverkats av kolonialmakterna Italien, Storbritannien och Frankrike har jag samlat in fakta om landet nuvarande situation,folkgruppens bakgrund och historik samt kolonialmakternas inträde in i landet.
Det metod jag använt mig för i mitt arbete är grundat i skrivbordsundersökningar med bägge kvantitativt och kvalitativt material. Det kvalitativa materialet är sammanställt från endast två tryckta källor till följd av att det inte finns många tryckta källor om landet.
Men jag har fått tips av Linda om boken “hot eller hopp” som är skriven av Tomas Magnusson, vilket jag nog hoppas kommer ha nytta av. Däremot har jag även sammanställt material av programmet “korrespondenterna säsong 14 avsnitt 7” Som berättar landets nuvarande situation och skildrar två sidor av Somalia.
Det kvantitativa materialet är dock hämtad från källor med statistik baserad på forskning och undersökningar som: Nationalencyklopedin, SO-rummet... Köp tillgång för att läsa mer

Kolonialismen i Somalia | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.