Korrosion av järn | Labbrapport | Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Kemi 1
 • A
 • 7
 • 2505
 • PDF

Korrosion av järn | Labbrapport | Kemi

En labbrapport om korrosion av järn. Syftet med laborationen är att undersöka korrideringen (rostningen) av järn i olika lösningar och vilka andra faktorer som påskyndar eller hindrar en blank järnspik från att rosta. Målet är att bättre förstå hur metallföremål kan skyddas.

Innehåll

1. Inledning
1.1. Bakgrund
1.2. Syfte
1.3. Hypotes
2. Utförande
3. Resultat och beräkningar
4. Diskussion
5. Källförteckning
6. Källkritik

Utdrag

1.1. BAKGRUND
Rost är en kemiskförening och har den kemiska beteckningen FeOOH, detta består av Järnoxidhydroxid. Vatteninnehållet kan variera i föreningen, denna kemiska förening går också i andra sammanhang att beteckna som Fe2O3 x xH2O
För att järn ska kunna reagera och rosta krävs det att två ämnen är närvarande: Järn + Syrgas. Förklarande redoxreaktioner visas nedan. [...]

Beskrivning av indikatorn (ferroxylindikator)
För att kunna påvisa hydroxidjoner samt järnjoner så är det väldigt effektivt att använda en s.ka Ferroxylindikator. Denna indikator är sammansatt av tre föreningar nämligen fenoftaleinlösning , natriumklorid och kaliumhaxacyanoferrat. Denna indikator reagerar med järnjoner Fe2+ och blir blå, men när den reagerar med en hydroxidjon OH- blir lösningen istället röd.
Pluspolen och minuspolen befinner sig pararellt med varandra ovanför järnets yta. Elektroner frigörs, Elektronerna tas sedan upp och transporteras pga deras goda ledningsförmåga. Ingen reaktion kan ske utan detta steg.
Rosten bildas genom att de tvåvärda Fe2+ jonerna oxideras och bildar istället trevärda Fe3+ joner (järn) reaktionen mellan dessa joner reagerar och bildar rosten.
Järnet skulle inte kuna rosta om inte järnjonerna var i ett termodynamiskt stabilare tillstånd järnatomerna.
För att järnet ska rosta långsammare måste en reduktionsreaktion kunna ske med hjälp av Syrgas som har egenskapen att den löser sig mindre i varm vätska än kall vätska, detta medför att halten syrgas minskar i den kokande vätskan och detta medför till slut att... Köp tillgång för att läsa mer

Korrosion av järn | Labbrapport | Kemi

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jättebra, tack så mycket!