Kristianstads turism | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Hotell- och turismprogrammet (HT) Årskurs 3
  • Svenska 1
  • B
  • 8
  • 2273
  • PDF

Kristianstads turism | Rapport

En rapport med syfte att undersöka hur Kristianstads förutsättningar för internationell och hållbar turism ser ut.

Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Kristianstads förutsättningar för internationell och hållbar turism ser ut.

Frågeställning
För att så tydligt som möjligt kunna ge svar på vårt syfte har vi valt att besvara två olika frågeställningar.
• Vad säger befintlig statistik och personer verksamma inom turismnäringen på orten om Kristianstads möjlighet till ökad internationalisering?
• Vem och hur arbetar man med Hållbar Turism?

Innehåll

1. Inledning
2. Syfte
2.1 Frågeställning
3. Metod
4. Teori (ert/era specifika perspektiv)
5. Empiri
5.1 Fakta om resmålet förr (ca 1850-1920)
5.1.1 De viktigaste attraktionerna i Kristianstad under denna period
5.1.2 Vilka var resenärerna?
5.1.3 Vilka faktorer var det som skapade förutsättningar för Kristianstads utveckling och på vilket sätt inverkade dessa?
5.2 Fakta om resmålet idag
5.2.1 De viktigaste attraktionerna
5.2.2 Hur ser serviceutbudet ut (faciliteterna)?
5.2.3 Transportvägarna
5.2.4 Vilka är resenärerna?
5.2.5 Turismens betydelse för ekonomi och sysselsättning
5.2.6 Vem, vad och hur arbetar man med Hållbar Turism?
6. Analys – Tolkning av undersökningsresultaten

7. Slutsatser och egna förslag för framtiden
8. Källförteckning

Utdrag

1. Inledning
Orten som vi ska analysera är Kristianstad. Fokus kommer ligga på marknadsföring, vilket betyder att vi kommer undersöka ortens möjligheter att locka internationella turister och även skapandet av en hållbar turism. Vi ska kolla på hur den internationella och hållbara turismen har sett ur, ser ut idag och hur den kan utvecklas på destinationen.
Kristianstad är placerad i södra delen av Sverige och med tanke på dess närhet till Danmark och framförallt dess huvudstad Köpenhamn kan man anta att många danska turister lockas till att besöka staden. En annan anledning till att man kan tänka sig att många danskar beger sig till Kristianstad är eftersom det var den danske kungen Christian IV som grundade staden år 1614 (Kristiandstad.se, 10/09-16). Det danska påbråt kan ha en dragningskraft till turism från Danmark.

Kristianstad har omkring 37 000 invånare och trots att staden inte är en av Sveriges större är det en väldigt populär handelsstad. Människor från hela nordöstra Skåne söker sig hit för att handla. Kristianstad är även den svenska livsmedelsindustrins största centrum och har över
3 500 anställda inom livsmedelsindustrin (Kristiandstad.se, 10/09-16).

3. Metod
När man skriver vetenskapliga arbeten är det viktigt att man använder sig av en eller flera metodläror för att kunna redovisa sin empiri och övrig statistik på ett smidigt och vetenskapligt grundad sätt under arbetsgång. Det finns i huvudsakligen två metodläror som används Kvalitativmetod (intervjuer med utförliga svar) och Kvantitativmetod (används vid redovisning av statistik och övrig fakta som man inte fördjupar sig).
I boken ”Forskningsmetodik” av Holme & Solvang definieras dessa två metodläror samt vid vilka tillfällen man bör använda de. Den kvalitativa metoden definieras på följande sätt” ” En ringa grad av formalisering. Metoden har primärt ett förstående syfte.” (Holme & Solvang 2012 s.14) Ett ytterligare vitalt citat angående detta är ”Det centrala blir i stället att vi genom olika sätt att samla in information dels kan få en djupare förståelse av det problem komplex vi studerar, dels kan beskriva helheten av det sammanhang som detta inryms i. Metoden kännetecknas av närheten till den källa vi hämtar vår information från.” (Holme & Solvang 2012 s.14). Samt den Kvantitativametoden på följande sätt” ” Kvantitativa metoder är mer formaliserande och strukturerade. Metoden är i långt större utsträckning präglad av kontroll från forskarens ...... Köp tillgång för att läsa mer

Kristianstads turism | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.