Kungahuset | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • B
  • 11
  • 3072
  • PDF

Kungahuset | Rapport

En rapport om kungahuset.

1.1 Syfte & Frågeställningar

Syftet med rapporten är att undersöka hur demokratiskt det svenska kungahuset är. Jag ska studera om icke-valda statschefer är demokratiskt och om de har samma rättigheter och skyldigheter som övriga samhället. Frågeställningarna som besvaras är därför:
* Vilka fördelar och nackdelar finns det med att ha ett kungahus?
* Vad är reglementen för kungafamiljen och vilka rättigheter och skyldigheter har dem?
* Hur demokratiskt är Sveriges kungahus?

Innehåll

1. Inledning
1.1 Syfte & Frågeställningar
1.2 Metod & Källdiskussion
1.3 Avgränsning
1.4 Bakgrund
2. Resultat
2.1 Vilka fördelar och nackdelar finns det med att ha ett kungahus?
2.2 Vad är reglerna för kungafamiljen och vilka rättigheter och skyldigheter har dem?
2.3 Hur demokratiskt är Sveriges kungahus?
3. Avslutning
3.1 Sammanfattning
3.2 Slutsats & Diskussion
Källförteckning

Utdrag

1. Inledning
Det är inte svårt att missa att Sverige är en monarki, kungen och hans familj finns med i vår vardag, på tv, frimärken och pengar exempelvis. Att ha kvar Sveriges kungahus är en diskussion som pågått länge och där alla har olika åsikter. Många anser att det är självklart på grund av tradition och andra anser att det är för dyrt. Men kan monarkin i Sverige passa ihop med landets demokrati? Vissa säger att han ändå inte gör något för att påverka Sverige vilket innebär att han inte har någon makt, och andra använder samma påstående men anser att avskaffa familjen då de är onödiga. Dessutom anser vissa att Sveriges monarki inte är demokratisk då det är fel att ha en icke-folkvald statschef i ett demokratiskt land. För demokrati betyder väl folkmakt? Det betyder trots allt att folket ska vara med att bestämma.

1.2 Metod & Källdiskussion
Jag har gjort en litteraturstudie där jag alltså sökt information på olika internetsidor men också tryckta böcker. Först av allt valde jag ett ämne, jag valde kungahuset då jag har en del egna åsikter om det. Till en början använde jag mig av nationalencyklopedin för att få förklarat de olika demokratiska kännetecknen men också olika begrepp. Därefter började jag söka information om mina frågeställningar på sidor som Wikipedia och Svenska Kungahuset eftersom att de är faktabaserade sidor. Jag använde mig av artiklar från tidningar som DN och Aftonbladet för att främst undersöka vad andra tycker om ämnet och vilka åsikter det finns. Den Republikanska Föreningens hemsida använde jag för fakta men också för åsikter från ett republikanskt perspektiv.
De hemsidor jag använt mig av är Sveriges Kungahus hemsida, Nationalencyklopedin, Wikipedia, DN, Aftonbladet, Dalarna Tidning och den Republikanska Föreningens hemsida. Den tryckta källa jag använt är boken Monarkins makt.
Jag har använt mig av ne.se eftersom att det är en källa som används av många vilket kan stärka trovärdigheten då de får en större press att publicera sann fakta på grund av att det finns många som läser och kan säga emot. Dessutom passade den bra till mitt arbete då språket är lätt att förstå och du kan få en enkel och snabb beskrivning av ämnet du söker på. Nationalencyklopedin uppdateras kontinuerligt och materialet granskas vilket gör att informationen är aktuell. Författaren till texten finns oftast utskriven vilket ökar källans trovärdighet då du ofta inte vill ge ut uppgifter ifall du själv vet att din text inte är trovärdig och många kan reagera på den. Texterna skrivs även av människor som har kunskap om ämnet. Inga datum står för senaste uppdatering vilket inte är bra, dock skriver de att de själva valt att inte sätta ut dem. Sidan är rekommenderad av många och så pass trovärdig att jag valde att använda den i detta arbete.
Wikipedia anses inte alltid som en trovärdig källa men eftersom att jag använt den till att komplettera information från andra källor blir faktan mer trovärdig då det står samma sak på flera sidor.
Sveriges Kungahus sida har jag använt som källa eftersom att det är den officiella hemsidan för kungahuset och på grund av att det är ämnet jag skriver om passar det perfekt. Sidan är till för att informera om Sveriges kungafamilj, monarki och dess historia. Texterna ansvaras av Kungliga Hovstaterna och uppdateringar görs av informationsavdelningen. Eftersom att den organisationen består av Sveriges kungahus och monark gör det källan trovärdigare då den är seriös. Det finns ..... Köp tillgång för att läsa mer

Kungahuset | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.