Kvinnor och män på tidningsomslag | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • C
  • 5
  • 1687
  • PDF

Kvinnor och män på tidningsomslag | Analys

En analys om hur män och kvinnor framställs på olika tidningsomslag, hur det skiljer sig åt och varför det gör det. Analysen utgår från följande frågeställningar:

- Varför finns det skillnader mellan män och kvinnor i tidningar?
- Vilken syn ger skildringarna oss på män respektive kvinnor?
- Hur påverkas vi av detta?

Innehåll

Kvinnor och män på tidningsomslag

- Inledning (+frågeställningar)
- Faktadel
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Inledning
Män och kvinnor kan framställas på olika sätt i media. Media har en stor påverkan på normer och värderingar i samhället. Trots att Sverige har kommit långt med sitt jämnställsarbete kan man fortfarande se många skillnader i hur män och kvinnor skildras i medierna. Skillnaderna mellan kvinnor och män i media beror till stor del på normer och föreställningar om vad kvinnligt och manligt är.

Fokusområdet i den här rapporten är att ta reda på hur kvinnor och män framställs på tidningsomslag. För att göra det kommer jag att göra en undersökning genom att studera tidningsomslag från olika tidningar.

Faktadel
Massmedia har en stark påverkande roll i samhället. Det finns dock inga enkla samband mellan medias budskap och hur vi påverkas av dem eftersom att det är komplext och svårt att mäta. Men trots det så råder det ändå inga tvivel om att vi individer och samhället påverkas. I vissa sammanhang tar massmedia på sig rollen som en medveten medaktör, opinionsbildare, påverkare eller folkbildare. Man kan se massmedia som ett offentligt rum där olika intressen i samhället skildras och där värderingar och perspektiv på olika frågor förmedlas. Från medier hämtar vi budskap, världsbilder, bildar åsikter, normer och attityder... Köp tillgång för att läsa mer

Kvinnor och män på tidningsomslag | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.