Lånord i svenska | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • B
 • 16
 • 4972
 • PDF

Lånord i svenska | Rapport

En rapport som handlar om lånord i svenska språket och hur dessa har påverkat språket förr och hur de kommer påverka det i framtiden. Utifrån flera relevanta källor görs här en utförlig beskrivning av vilka språk som svenskan har fått lånord ifrån och i vilken utsträckning det har skett. Själva inlånandet av ord och språkets utveckling diskuteras också i rapporten.

Syfte och frågeställning
Mitt uppdrag är att beskriva hur svenska språket har påverkats av lånord från andra språk exempelvis latinet, tyska och engelska samt försöka förklara hur lånord kan förändra svenskan i framtiden. för att kunna besvara dessa frågor har jag att undersöka:

- Hur har det svenska språket hittills påverkats av lånord?
- Hur kommer lånord att påverka språket i framtiden?

Innehåll

Abstract
Inledning
Syfte och frågeställning
Metod och Källkritik
Bakgrund och tidigare forskning
Undersökning
Latin
Tyska
Engelska
Diskussion
Källförteckning

Utdrag

Inledning
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklas vår identitet. Vi utrycker våra känslor, tänker och förstår hur andra känner och tänker. Människor flyr och flyttar och nya tekniker uppstår. När dessa företeelser möts varandra i samhället uppstår nya vanor och nya ord och uttryck som behövs i vårt dagliga liv. Vad vore livet utan internet, kaffe eller pizza och kebab?

---

Språkforskare delar in lånorden i två grupper. En del ord har funnits länge i språket. Lånord från latinet har funnits i svenskan sedan de förs¬ta latinska religiösa texterna kom till Sverige på 1100-talet. Engelska lån¬ord kom i och med industriella revolutioner på 1700-talet. Dessa för¬änd¬ringar har tydligt påverkat svenskan. Det märker man när man jäm¬för svenskan i dag med den svenska som talades för hundra år se¬dan. Några vanliga ord som faller inom den här kategorin är radio, lokomotiv, television och skanner. Men språkvårdaren Susanne Karlsson menar att alla språk förnyas och därför är det svårt att veta hur det kommer att se ut i framtiden.

Den andra gruppen är ord som kommit och kommer in i svenskan ge¬nom teknikutvecklingen. Enligt Anna Antonsson, Språkkonsulten och språkvårdare, utvecklas språket i dag i samma takt som tekniken ut¬vecklas. Till exempel kan kommunikationsmöjligheter som internet och dator skapa en bättre miljö för... Köp tillgång för att läsa mer

Lånord i svenska | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-05-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa