Labbrapport | Bestämma manganhalten i te

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Industritekniska programmet (IN) Årskurs 3
 • Kemi 2
 • Inget betyg givet
 • 7
 • 1337
 • PDF

Labbrapport | Bestämma manganhalten i te

En labbrapport där eleven har för syfte att undersöka en lösning där substansmängd och massan av mangan i te ska beräknas. För att genomföra laborationen använder eleven sig av en spektrofotometer och en kalibreringskurva.

Innehåll

BESTÄMMA MANGANHALTEN I TE

- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats och diskussion
- Källor

Utdrag

Materiel:

Materiel som användes under webblaborationen:
Olika tesorter, stort degellock eller porslinsskål, kokring, triangel, mekerbrännare, bägare 250 cm3, mätkolv 100 cm3, mätglas 25 cm3 och 10 cm3, glasull, spektrofotometer och kyvetter.

Kemikalier som användes under webblaborationen:
• H3PO4 − koncentrerad
• HNO3 − 2 mol/dm3
• Na2S2O5 eller Na2SO3
• KIO4
• Kaliumpermanganatlösningar enligt tabellen på nästa sida.

Utförande:
Försöket började med att 50 gram te-blandning som låg i ett degellock upphettades med en mekerbrännare så att teet blev till aska. Degellocket var placerat på en kokring som var anslutet till ett stativ när teet upphättades.

När degellocket med inaskat te hade svalnat placerade webbläraren den i en bägare som innehöll en blandning av 10 cm3 fosforsyra (H3PO4), 25 cm3 salpetersyra (HNO3) och 0,1 g natriumsulfid (Na2SO3). Därefter värmde läraren lösningen så att den fick koka svagt. Efter att lösningen kokat i cirka fem minuter fanns manganet i form av mangan(II)joner. När lösningen svalnat tillsattes 1 g kaliumperjodat (KIO4), denna lösning fick småkoka i ytterligare fem minuter. Under dessa fem minuter skedde en färgförändring, från att vara färglös blev lösningen lila/violett.

När blandningen svalnat filtrerades den genom en glasullstuss som hade till uppgift att ta bort eventuella fasta partiklar som skulle kunna störa ljusgenomsläppet i spektrometern. Permanganatjonerna kan vara lite känsliga och därför filtrerade man inte genom ett filtrerpapper. Glasullstussen ska genom sköljningen bli ofärgad, då är man säker på att allt från lösningen kommit med. För att vara säker på att man fått med allt från lösningen sköljs degellocket och bägaren ett par gånger med lite avjonat vatten, allt sköljvatten förs över till mätkolven.

Lösningen fylls på med ytterligare avjonat vatten i omgångar och blandas fram till att lösningen når 100 ml. Denna lösning skall jämföras med fyra stycken redan kända lösningar.

De fem olika lösningarna med olika koncentrationer skulle nu, en efter en fyllas upp i en kyvett. Kyvetten placerades tillsammans med en av de fem lösningarna i spekrofotometern, absorbansen mättes vid en våglängd på 520 nanometer. Man mätte absorbansen för alla de fem lösningarna. Från mätresultaten kan man avgöra vilken koncentration av permanganatjoner det är i te-lösningen... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport | Bestämma manganhalten i te

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-20
  Bra laborationsrapport!
 • 2019-03-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra, rekomenderar!